Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Estudis per a la creació, trasllat i ampliació d'equipaments bibliotecaris

La finalitat del recurs és assessorar i donar suport al procés de programació per a la creació o millora d'equipaments existents (trasllats o ampliacions). Aquest recurs és previ a l'actuació arquitectònica.

Aquest recurs ofereix un dels dos treballs següents, en funció de la necessitat del municipi:

1.- Estudi de preprogramació (quan l'Ajuntament no disposa de consignació pressupostària pel projecte arquitectònic), on s'estableixen les característiques bàsiques del futur equipament i es facilita a l'Ajuntament la previsió pressupostària dels recursos necessaris per a l'obra i funcionament de la biblioteca.

2.- Programa funcional (en el cas que l'Ajuntament disposa d'emplaçament per a la futura biblioteca i consignació pressupostària per el projecte arquitectònic). El Programa funcional aprofundeix en la definició de serveis i recursos, i és el document base de l'encàrrec del projecte arquitectònic.

S'ofereix a tots els municipis de més de 3.000 habitants de la demarcació.

Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·laboració amb el Servei d'Equipaments i Espai Públic.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 2.500 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Municipi de més de 3.000 hab. sense biblioteca a la XBM o amb biblioteca a la XBM deficitària segons el Mapa de Lectura Pública 40
Actuació en biblioteca central urbana o comarcal deficitària 20
Disposar d'un emplaçament adequat pel futur equipament 20
Disposar de consignació pressupostària suficient en el mandat en curs per licitar el projecte arquitectònic 20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-073-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-073-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per municipi.
Altres condicions: - L'actuació prevista ha de suposar complir amb allò que estableix el Mapa de Lectura Pública o bé un creixement en superfície de la biblioteca respecte a la situació actual d'un mínim del 30%.
- L'ajuntament sol·licitant ha de facilitar el treball transversal amb les diferents àrees municipals implicades.
- En el cas dels programes funcionals, la seva redacció serà compartida entre la direcció de la biblioteca (en el cas de trasllats i ampliacions), els serveis tècnics de cultura municipals i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Programació i Avaluació

Tel. 934 022 241
o.programacio.bib@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23111