Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Estudis d'eficiència energètica d'equipaments esportius - Equipaments 2030

S'ofereix l'elaboració de:

- Pla d'estalvi energètic: estudi bàsic que analitza i caracteritza els consums energètics d'un equipament
esportiu amb la finalitat d'avaluar el nivell d'eficiència energètica i identificar mesures que contribueixin a
l'optimització de consums amb un retorn de la inversió menor a 10 anys.
- Auditoria energètica: estudi que configura un conjunt d'inspeccions i anàlisis sistemàtiques de l'ús i el
consum d'energia i aigua en un equipament esportiu amb la finalitat d'identificar i informar sobre els fluxos d'energia i sobre les mesures d'estalvi en l'ús dels recursos. S'inclou una diagnosi energètica de les instal·lacions tècniques i de l'envolupant (façanes, cobertes, tancaments, etc.)

En ambdós estudis s'inclou la certificació energètica corresponent, en cas de no disposar-ne i de ser obligatòria segons la normativa vigent.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions

Aquest recurs forma part del projecte transformador Equipaments 2030, responsables i educadors.www.diba.cat/es/web/pam-2020-2023/equipaments-responsables-i-educadors-2030


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat segons el nombre d'habitants
Segons el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una puntuació prioritzant en funció dels possibles estalvis potencials:
- Fins a 1.000 habitants fins a [5 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants fins a [10 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants fins a [20 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants fins a [30 punts].
- Entre 50.001 i 75.000 habitants fins a [40 punts].
- Més de 75.000 fins a [45 punts].
45
Grau de qualitat tècnica de la documentació addicional
S'estableix que els ens locals, a més d'aportar documentació mínima obligatòria, puguin aportar documentació addicional. Es valorarà si la documentació és completa i la seva qualitat tècnica. Documentació addicional:
- Factures d'electricitat, de combustibles i d'aigua de 4 anys anteriors (pdf o xlsx), fins a [15 punts].
- Documentació tècnica (maquinària) i/o inventari d'instal·lacions (enllumenat, bombes, calderes, etc.), fins a [10 punts].
- Corbes de consum horari elèctric al llarg d'una setmana, fins a [10 punts].
35
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
Si l'ens local també ha sol·licitat Estudis de manteniment d'equipaments esportius en la mateixa convocatòria del Catàleg de serveis, a l'Oficina d'Equipaments Esportius, sobre el mateix equipament esportiu, se li assignen fins a [10 punts].

Si l'ens local ha gaudit de suport tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius, en anys anteriors, relacionats amb el mateix equipament esportiu, ja sigui assessorament o estudi de tipologia diferent al que es sol·licita, se li assignen fins a [10 punts].
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-131-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-131-23.pdf

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 20.000 euros, mínim 3.000 euros.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport; Decret 95/2005, pel qual s'aprova el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya; Reial Decret 564/2017 pel que es modifica el Reial Decret 235/2013, d'aprovació del procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 020 682
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23105