Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Estudis de viabilitat d'equipaments esportius - Equipaments 2030

S'ofereix l'elaboració d'estudis que proposen escenaris d'actuació en funció de l'anàlisi de les necessitats,
els serveis i les inversions previstes, avaluant la seva viabilitat social, esportiva i econòmica. Les
demandes es classificaran segons els tipus d'estudi següents:
- Estudis de viabilitat tipus 1: estudi de viabilitat de futurs espais esportius, en qualsevol model de gestió.
- Estudis de viabilitat tipus 2: estudi de viabilitat d'instal·lacions esportives amb concessions vigents.

S'atendran sol·licituds tant de l'àmbit municipal com supramunicipal.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions

Aquest recurs forma part del projecte transformador Equipaments 2030, responsables i educadors. www.diba.cat/es/web/pam-2020-2023/equipaments-responsables-i-educadors-2030


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat
Segons la tipologia d'estudi sol·licitat i el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una puntuació.

Estudis de viabilitat de futurs espais esportius, en qualsevol model de gestió:
- Fins a 5.000 habitants, fins a [30 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [40 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [30 punts].
- Més de 50.000 habitants, fins a [20 punts].

Estudis de viabilitat d'instal·lacions esportives amb concessions vigents:
- Fins a 5.000 habitants, fins a [10 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [30 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [40 punts].
- Més de 50.000 habitants, fins a [20 punts].
40
Grau de qualitat tècnica de la documentació addicional

Estudis de viabilitat de futurs espais esportius, en qualsevol model de gestió (tipus 1):
- Plans estratègics i/o plans de mandat en esports, fins a [5 punts]. Estudis previs arquitectònics o programa d'inversions valorades, fins a [5 punts]. Ordenances de taxes i preus públics relacionats, fins a [5 punts].
- Memòria de gestió: oferta d'activitats, usuaris i usos, professionals i qualitat, fins a [5 punts].
- Organigrama municipal: esports, seguiment, manteniment, fins a [5 punts].

Estudis de viabilitat d'instal·lacions esportives amb concessions vigents (tipus 2):
- Plans estratègics i/o plans de mandat en esports, fins a [5 punts]. Estudis previs arquitectònics o programa d'inversions valorades, fins a [5 punts]. Ordenances de taxes i preus públics relacionats, fins a [5 punts].
- Memòria de gestió: oferta d'activitats, usuaris i usos, professionals i qualitat, pla de manteniment, fins a [5 punts].
- Organigrama municipal: esports, seguiment, manteniment, comissions, fins a [5 punts].
25
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
A les condicions de sol·licitud, s'estableix que els ens locals han d'aportar documentació mínima obligatòria, segons la tipologia d'estudi sol·licitat. A més, s'estableix una documentació addicional, que es puntua:

- Estudis de gestió previs de l'equipament/s esportius/s objecte d'estudi, fins a [20 punts].
- Si l'ens local ha gaudit de suport tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius, en anys anteriors, sobre el mateix equipament esportiu, ja sigui assessorament o estudi de tipologia diferent al que es sol·licita se li assignen fins a [5 punts].
25
Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin menys població
- Fins a 1.000 habitants, fins a [10 punts].
- Entre 1.001 i 5.000 habitants, fins a [8 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants, fins a [6 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants, fins a [4 punts].
- Entre 50.001 i 75.000 habitants, fins a [2 punts].
- Més de 75.000 habitants [0 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-130-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-130-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 20.000 euros, mínim 3.000 euros.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport; Decret 95/2005, del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 020 682
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23104