Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Estudis arquitectònics d'equipaments esportius - Equipaments 2030

S'ofereix l'elaboració d'estudis arquitectònics que comportin, necessàriament, l'ampliació i/o creació
d'espais esportius i/o complementaris segons:
- Projecte d'ordenació de zones esportives: estudi arquitectònic que defineix de manera bàsica i
esquemàtica la implantació i les relacions de noves instal·lacions esportives dins d'una àrea, permetent el seu desenvolupament per fases amb estimacions econòmiques orientatives de cadascuna d'elles.
- Avantprojecte: estudi arquitectònic que defineix els aspectes fonamentals de les característiques generals de l'obra: funcionals, formals, constructives i econòmiques, per tal de proporcionar la idea formal i compositiva de l'equipament de manera elemental i esquemàtica. Inclou un avanç de pressupost de les inversions.

S'atendran sol·licituds tant de l'àmbit municipal com supramunicipal.

No s'inclouen avantprojectes de canvis de paviments (gespa artificial de camps de futbol, parquets de pavellons, resines o acabats en pistes poliesportives). No s'inclouen avantprojectes que contemplin únicament la instal·lació d'equipament esportiu outdoor (calistènies, rocòdroms, mòduls de skate) o de pistes de pàdel. Tampoc s'inclouen projectes de reforma d'espais existents si no impliquen l'ampliació o creació d'espais esportius o complementaris.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions

Aquest recurs forma part del projecte transformador Equipaments 2030, responsables i educadors. www.diba.cat/es/web/pam-2020-2023/equipaments-responsables-i-educadors-2030


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat segons el nombre d'habitants
Segons el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una puntuació prioritzant els municipis amb menor població:

- Fins a 5.000 habitants fins a [40 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants fins a [20 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants fins a [10 punts].
- Més de 50.000 habitants fins a [5 punts].
40
Grau de qualitat tècnica de la documentació addicional
A les condicions de sol·licitud, s'estableix que els ens locals han d'aportar documentació mínima obligatòria, segons la tipologia d'estudi sol·licitat. A més, s'estableix una documentació addicional, que es puntua:

- Estudis arquitectònics previs de l'equipament/s esportius/s objecte d'estudi, fins a [20 punts].
- Memòria de gestió amb entitats, practicants i esdeveniments, fins a [10 punts].
30
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
Si l'ens local ha aportat, com a documentació obligatòria o complementària, estudis previs redactats per l'Oficina d'Equipaments Esportius en anys anteriors, sobre el mateix equipament esportiu, se li assignen fins a [20 punts].

Si l'ens local ha gaudit de suport tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius en anys anteriors, sobre el mateix equipament esportiu, en forma d'assessorament tècnic se li assignen fins a [10 punts].
30
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-125-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-125-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Rang del cost de l'estudi (IVA inclòs): màxim 20.000 euros, mínim 3.000 euros.
En el cas de sol·licituds d'obra nova i/o ampliació d'espais esportius, cal que l'ens local presenti estudi de viabilitat de l'equipament esportiu i les actuacions objecte d'estudi.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport; Decret 95/2005, de 31 de maig, d'aprovació del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 020 682
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23099