Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Espais d'intercanvi dels plans locals d'acció comunitària inclusiva

Espai d'intercanvi d'experiències entre responsables i personal tècnic de plans d'acció comunitària per la inclusió social (PLACI), plans locals d'inclusió social (PLINS) que es troben en fase de disseny, d'implementació o execució, i de plans de desenvolupament comunitari (PDC) en el cas de comptar amb aquest instrument. Té l'objectiu de promoure la reflexió i millora entorn de conceptes i metodologies que formen part de la implementació dels plans i sobre les actuacions estratègiques dirigides a promoure la inclusió i l'enfortiment comunitari. A partir de la identificació de les necessitats específiques de cada territori, s'aporta coneixement i es dona resposta a aquestes necessitats de forma col·lectiva.

Es tracta d'un espai per a la millora de les necessitats col·lectives dels plans locals d'inclusió social, amb una incidència especial en l'intercanvi d'experiències i en la reflexió al voltant de la integració amb els plans de desenvolupament comunitari. Es tracta de repensar un model integrador que doti de sentit estratègic el conjunt d'accions dirigides a promoure la inclusió i l'enfortiment comunitari.

Inclou sessions de treball mensuals amb la participació d'un nombre reduït de municipis així com el lliurament d'un document d'orientacions per a la implementació de plans locals d'acció comunitària inclusiva.

Les sessions i activitats es realitzaran de forma presencial o telemàtica segons la proposta metodològica específica i/o el que assenyalin els protocols preventius de salut en cada moment.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
Existència, o en fase de disseny, d'un pla local d'inclusió social o d'un pla local d'acció comunitària inclusiva.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-048-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-048-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: És necessària la participació a com a mínim al 80% de les sessions i dinàmiques de treball previstes.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
    Llei 19/2020, de 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23092