Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Relacions internacionals

Espai de treball en matèria de planificació estratègica de cooperació al desenvolupament

Espai de treball i d'intercanvi entre els ens locals en el procés d'elaboració, implementació, seguiment i avaluació dels seus plans directors o orientacions estratègiques en matèria de cooperació al desenvolupament. El propòsit d'aquest espai és la generació de coneixement, la innovació i la millora contínua en l'àmbit de la planificació estratègica de la política pública municipal de la cooperació al desenvolupament.

Inclou reunions de treball periòdiques.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Requisits de concessió:
Es imprescindible que l'ens estigui en procés d'elaboració i/o disposi d'un pla director o d'unes orientacions estratègiques en matèria de cooperació al desenvolupament en fase d'implementació i/o avaluació
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Un per ens.
Altres condicions: Per acreditar la condició d'estar en procés d'elaboració o avaluació d'un pla director serà suficient si l'ens ha sol·licitat el recurs "Plans directors de cooperació al desenvolupament" o bé el recurs "Orientacions estratègiques en matèria de cooperació al desenvolupament" en el marc del Catàleg de serveis 2020, 2021, 2022 o 2023.

Cal que l'ens lliuri el document estratègic de cooperació al desenvolupament vigent, en el cas que no s'hagi fet amb el suport de la Diputació de Barcelona

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - Cal que l'ens faciliti l'assistència i participació d'un/a tècnic/a municipal en les diferents activitats de l'espai de treball.
- El periode d'execució s'iniciarà a partir de l'aprovació de l'acte de concessió i finalitzarà el 31 de desembre de 2023.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23087