Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Esdeveniments esportius

Suport econòmic a esdeveniments esportius d'especial interès i que per la seva naturalesa tenen repercussió en el territori. Esdeveniments, tant de l'àmbit federat com popular, organitzats o coorganitzats a través de l'ens local.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de coherència tècnica de l'esdeveniment
Fins a:

- 15 punts en la dimensió econòmica: es valora l'assistència a l'esdeveniment, la seva potencialitat en la dinamització econòmica del territori, visibilitat i publicitat i capacitat econòmica.

- 15 punts en la dimensió esportiva: es valora la participació activa d'esportistes del territori, el nivell de pràctica esportiva i la projecció de l'esport professional, i el grau de professionalització de l'organització.

- 15 punts en la dimensió social i territorial: es valora la potencialitat de l'esdeveniment en la dinamització del territori i la comunitat, el voluntariat, l'orientació a col·lectius específics (prioritaris els joves, les dones, persones migrades i les persones amb discapacitat), el seu caràcter solidari i la identificació de l'esdeveniment en la imatge i identificació del municipi.

- 15 punts en la dimensió ambiental: es valora les mesures adoptades en els consums energètics, transports i viatges, materials i recursos i les mesures preventives adoptades.
60
Nombre d'habitants del o els ens locals seu de l'esdeveniment
A menor població, major puntuació.
20
Nombre d'edicions de l'esdeveniment
A major nombre d'edicions, major puntuació.
10
Ens locals col·laboradors en l'organització
A major nombre d'ens locals col·laboradors, major puntuació.
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 35
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-124-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-124-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local en cas de municipis amb població menor o igual a 50.000 habitants. Dues per ens locals en cas de municipis de més de 50.000 habitants.
Altres condicions: - S'exclouen aquells esdeveniments i actes que no incloguin la pràctica d'activitat fisicoesportiva.
- En cas de ser beneficiari d'ajut, es recomana que l'ens local sol·liciti el recurs "Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius" per tal d'avaluar la satisfacció de l'esdeveniment.
- Obtenir l'ajut econòmic suposa una sèrie contraprestacions per part de l'esdeveniment subvencionat: incorporar la imatge de la Diputació de Barcelona a l'esdeveniment; garantir la qualitat i la seguretat de l'esdeveniment i enviar imatges de l'esdeveniment a la Diputació de Barcelona.
- En el cas de ser un dels esdeveniments amb major puntuació, fet que serà comunicat prèviament, s'estableixen una sèrie de suports extraordinaris i d'obligacions que podeu consultar al peu del formulari de sol·licitud.
- En cas que diferents ens locals presentin sol·licitud per al mateix esdeveniment se'ls emplaçarà a tramitar una col·laboració interadministrativa.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Seran elegibles les despeses de Capítol 1, "despeses de personal", relatives a personal dels serveis esportius de titularitat municipal vinculat a l'esdeveniment, les de Capítol 2, "despeses corrents en béns i serveis", associades a les despeses d'organització d'esdeveniments esportius coorganitzats pels ens locals. L'adquisició d'elements de protecció individual i col·lectiva, elements higiènics i consumibles, necessaris per la realització de l'esdeveniment esportiu; elements de senyalització i comunicació de seguretat de l'esdeveniment esportiu. També les despeses de Capítol 4, "transferències corrents", destinades a sufragar despeses de foment d'esdeveniments esportius coorganitzats pels ens locals.
Les despeses no podran correspondre en la seva totalitat a transferències a entitats que, en tot cas, hauran de ser entitats sense ànim de lucre. No es consideraran elegibles les subvencions a entitats esportives per al funcionament ordinari de l'entitat.
Import màxim d'ajut: 20.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-049 descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-049-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: Les despeses no podran correspondre en la seva totalitat a transferències a entitats que, en tot cas, hauran de ser entitats sense ànim de lucre. No es consideraran elegibles les subvencions a entitats esportives per al funcionament ordinari de l'entitat.
S'exclouen també aquells esdeveniments i actes que no incloguin la pràctica d'activitat fisicoesportiva com, per exemple, nits de l'esport. En el mateix sentit no s'acceptaran despeses d'actes esportius com ara càterings (àpats que no siguin avituallaments).
L'ens local, en cas de rebre atorgament, ha de preveure la presència de la marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial en el cas que es faci difusió pública de l'esdeveniment esportiu puntual i /o del programa esportiu continuat en qüestió, tal i com estableix el Règim regulador del Catàleg 2023. Aquesta presència de marca/imatge corporativa, podrà ser requerida en el tràmit de justificació.
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23086