Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Educació

Equitat educativa: finançament d'accions i d'oficines municipals d'escolarització

Participació en l'establiment i transformació d'oficines municipals d'escolarització o en accions d'impuls de l'equitat i de suport específic a centres amb un elevat nombre d'alumnat en situació de vulnerabilitat.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Formulació estratègica i marc de gestió
- Concreció i coherència entre l'estratègia local d'equitat educativa i la proposta d'actuació a finançar [40 punts].
0 punts no adequat, 10 punts suficient, 20 punts notable i 40 punts excel·lent.
- Mecanismes d'execució, seguiment i avaluació del projecte [20 punts].
0 punts no adequat, 5 punts suficient, 10 punts notable i 20 punts excel·lent.
Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica d'avaluació que recull, d'una banda, els subcriteris relacionats anteriorment i, d'altra, els resultats corresponents a diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts:
Les pautes de valoració dels diferents nivells d'assoliment es poden consultar a: www.diba.cat/web/educacio/cataleg
60
Factors d'equitat i característiques socioeducatives
- Nombre de centres públics sufragats amb fons públics. Valoració automàtica a partir de les dades del Registre de Centres Docents del Departament d'Educació. A major nombre de centres de l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté [20 punts].
- Població diana: habitants 0-18. Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient poblacional que estableix una distribució progressiva on, a major proporció de població diana, major proporció de punts s'obté [20 punts].
40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-115, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-115-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 40.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • L'Art.84.2.g de l' Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els Governs Locals tenen competència per participar en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del seu terme municipal. En el mateix sentit, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, que a l'art.159.3.a. afegeix podran fer-ho "mitjançant, si procedeix, les oficines municipals d'escolarització" i a l'art.159.3.c diu que els municipis podran gestionar l'admissió d'alumnes en els ensenyaments del primer cicle d'educació infantil, fixant el procediment i els barems corresponents.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23081