Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Benestar i ciutadania

Equipaments juvenils municipals - Equipaments 2030: Responsables i Educadors

Elaboració de projectes relatius a la concepció, l'ús, la gestió o la dinamització d'equipaments juvenils municipals. La finalitat del recurs és que aquests equipaments esdevinguin una eina central en el desenvolupament de les polítiques de joventut dels ens locals.
En aquest recurs, per equipaments juvenils municipals s'entenen aquells espais d'ús exclusiu i especialitzat per als joves, que contenen diversitats de serveis i zones específiques per a la realització d'activitats diverses, i que volen esdevenir un equipament de referència de la política local de joventut. Resten exclosos els albergs i els casals d'entitats.
Aquest recurs forma part del projecte transformador Equipaments 2030, responsables i educadors.
www.diba.cat/es/web/pam-2020-2023/equipaments-responsables-i-educadors-2030


Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels ens amb menys població
- Fins a 10.000 habitants [40 punts].
- De 10.001 a 50.000 habitants [35 punts].
- Més de 50.000 habitants [30 punts].
40
Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execució i claredat expositiva
- L'actuació està perfectament exposada, justificada i planificada [60 punts].
- L'actuació està perfectament exposada, però no és clara la justificació i/o la planificació [45 punts].
- L'actuació està insuficientment exposada, però és clara la justificació i la planificació [30punts].
- L'actuació està insuficientment exposada, però és clara la justificació o la planificació [15 punts].
- L'actuació està insuficientment exposada, i no és clara la justificació ni la planificació [0 punts].
60
Requisits de concessió:
Es requereix una puntuació mínima de 45 punts
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-138-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-138-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Requisits de concessió:
- L'equipament ha de tenir un ús exclusiu per part de les persones joves, l'ens local ha de disposar d'una partida econòmica en el pressupost destinada a l'equipament, i ha de destinar com a mínim una persona professional a temps total o parcial a la dinamització de l'equipament
- L'ens no ha d'haver estat beneficiari del suport tècnic de la mateixa tipologia d'aquest recurs, en cap de les dues edicions anteriors del Catàleg de Serveis

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya; Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel. 934 022 556
o.plaj@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23078