Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius

Implementació, recollida de dades i informe de resultats d'enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius. El qüestionari de l'enquesta està dissenyat per la Gerència de Serveis d'Esports de la Diputació de Barcelona i inclou preguntes relatives al perfil del participant, a la satisfacció amb l'organització de l'esdeveniment esportiu i, de manera opcional, es pot incloure un bloc de preguntes que permet analitzar-ne la repercussió econòmica.

Per esdeveniments on s'estimi un volum important d'acompanyants i públic assistent, s'aporta la metodologia per tal que l'organització, si ho desitja, pugui recollir presencialment les dades necessàries per ampliar la informació d'impacte econòmic.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
L'ens local ha de ser, com a mínim, coorganitzador de l'esdeveniment.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-123-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-123-23.pdf
Altres condicions: - Les sol·licituds s'han de presentar, com a mínim, 15 dies abans de la data de l'esdeveniment.
- El qüestionari és en línia i l'ens local s'encarregarà de distribuir-ne l'enllaç entre els participants.
- La realització de l'enquesta restarà condicionada a la celebració efectiva de l'esdeveniment.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23077