Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Salut pública

Enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESO

Consisteix en la realització d'una enquesta sobre els hàbits de salut a alumnes de 4t d'ESO dels centres educatius del municipi sol·licitant.
L'enquesta és un instrument que facilita informació sobre la percepció de l'estat de salut i els estils de vida dels adolescents de la població, així com la comparació amb el conjunt de la demarcació per tal de detectar aspectes significatius que puguin requerir priorització.
L'enquesta és voluntària i anònima, i es realitza mitjançant un qüestionari en línia autoadministrat a l'aula. Els centres escolars reben orientació tècnica sobre com realitzar la sessió de completar les enquestes. Un cop recollides les enquestes s'analitzen els resultats i es facilita un informe als ajuntaments.
Existeix la possibilitat de realitzar una sessió de presentació i discussió dels resultats amb els professionals municipals.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Els centres educatius del municipi han d'estar dotats de dispositius informàtics suficients perquè el grup classe complimenti l'enquesta (ordinadors, tauletes o equivalents)
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La prestació d'aquest recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- Un tècnic referent de la Secció d'Informació i Anàlisi contactarà amb l'ajuntament per pactar i planificar la prestació del recurs al llarg del període de la seva vigència, en funció de la disponibilitat del Servei de Salut Pública i d'acord amb l'ajuntament.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23076