Fitxa del recurs

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme
Economia i treball

Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc

Suport a les estructures bàsiques per al funcionament dels serveis locals d'ocupació (SLO) que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc, amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l'àmbit local.

El fons proporciona estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques dels SLO, i assegura la prestació contínua del servei a les persones en situació d'atur o en millora de l'ocupació i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs vacants.

El càlcul del fons es realitza de la manera següent:

- L'ajut és el resultant de ponderar les actuacions realitzades per cada SLO més les taxes de resultats obtinguts (taxa de cobertura d'ofertes i d'inserció) i multiplicar-les per l'import per actuació, segons el tram poblacional.
- Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals realitzades en els darrers 12 mesos (font: Plataforma Telemàtica Xaloc), que es ponderen segons la metodologia de treball de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (Xaloc), i que corresponen a les tipologies: amb empreses, amb persones en situació d'atur o en millora de l'ocupació.
- L'import per actuació segons el tram poblacional es calcula a partir del pressupost aprovat per a aquest recurs per a cada tram. El tram poblacional es basa en el nombre d'habitants, segons el padró vigent en el moment d'aprovació de la convocatòria corresponent (font: INE):
. Entitats locals de més de 50.000 habitants
. Entitats locals entre 20.001 i 50.000 habitants
. Entitats locals entre 10.001 i 20.000 habitants
. Entitats locals entre 5.000 i 10.000 habitants
. Entitats locals de menys de 5.000 habitants
- Imports màxim i mínim d'ajut: 90.000 euros i 5.000 euros, respectivament. No es concedeix l'ajut a aquelles entitats amb un import resultant inferior a 5.000 euros.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - L'ens local ha de tenir concedit el recurs tècnic Plataforma Telemàtica Xaloc.
- Adhesió de l'ens local al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC).
- Realització i registre d'un nombre igual o superior a 1.000 actuacions, durant un període de 12 mesos.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-23, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/360028585/C3-002-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 2. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 4. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-029, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-029-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 30/04/2024
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'haurà d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23075