Fitxa del recurs

Àrea de Feminismes i Igualtat
Igualtat i sostenibilitat social

Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes

Desenvolupament d'eines, metodologies i programes que permetin als ens locals millorar la coordinació professional, el treball en xarxa i la resposta envers les violències masclistes. Inclou suport per a l'elaboració d'una primera edició o l'actualització i revisió de:
1.- Protocols locals d'actuació en violències masclistes.
2.- Protocols interns d'actuació davant l'assetjament sexual o per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere a l'àmbit laboral.
3.- Protocols locals d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica
A) Valoració de la justificació de la necessitat de l'ens en l'actuació sol·licitada (fins a 20 punts)
- Alta: Bona exposició i justificació del contingut: 20 punts
- Mitjana: Bona exposició del contingut però justificació insuficient:10 punts
- Baixa: Insuficient exposició i justificació del contingut: 5 punts

B) Descripció del projecte i detall de la planificació de l'execució del projecte (fins a 15 punts)
- Alta: Projecte ben exposat, i planificat: 15 punts
- Mitjana: Projecte està ben exposat, però no és clara la justificació i/o la planificació:10 punts
- Baixa: Projecte no està ben exposat: 5 punts
35
Dotació i organització
A) Dedicació personal, fins a 25 punts
B) Altres agents, fins a 10 punts

Descripció detallada dels criteris de valoració:
www.diba.cat/documents/205293/360028588/eines_abordatge_integral_violencia_GSIC.pdf
35
Antecedents
1. Protocols locals d'actuació en violències masclistes
Tenen articulat algun espai de coordinació en el marc de l'abordatge de les violències masclistes [30 punts]
No tenen articulat cap espai de coordinació en el marc de l'abordatge de les violències masclistes [10 punts]

2. Protocols interns d'actuació davant l'assetjament sexual o per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere a l'àmbit laboral
Sol·liciten 1r protocol i tenen Pla intern [30 punts]
Sol·liciten 1r protocol i no tenen Pla intern [20 punts]
No sol·liciten 1r protocol i tenen Pla Intern [15 punts]
No sol·liciten 1r protocol i no tenen Pla intern [10 punts]

3. Protocols locals d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci
Sol·liciten 1r protocol i tenen Protocol violències [30 punts]
Sol·liciten 1r protocol i no tenen Protocol violències [20 punts]
No sol·liciten 1r protocol i tenen Protocol violències [15punts]
No sol·liciten r protocol i no tenen Protocol violències [10 punts]
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-047-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-047-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: En cas de revisió d'un Protocol, cal aportar el protocol anterior (o esborrany en procés de revisió) per poder optar al recurs.
Per accedir a la revisió d'una de les tres tipologies de Protocol, cal que el Protocol no sigui anterior a l'any 2018 (si el protocol a revisar és anterior al 2018, no es podrà indicar que es tracta de l'elaboració d'altres edicions dels protocols, i caldrà indicar que es tracta d'una 1a edició, indicant, a les observacions, que es sol·licita ja que és anterior al 2018)
En cas de dubte sobre si es té una base organitzativa prou preparada per desenvolupar els protocols, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça o.politiquesigualtat@diba.cat abans de fer la sol·licitud.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista; Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23072