Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics (DS-DIBA)

S'ofereix als ens locals l'eina per a la valoració del risc social de les unitats de convivència ateses pels serveis socials bàsics. Es tracta d'una eina tècnica per als professionals de treball i educació social, que dona suport al procés de diagnòstic social. Per a l'ús de l'eina es dona accés a l'aplicació corporativa DS-DIBA web als/les professionals autoritzats per l'ens local. S'acompanya de formació i assessorament per als usuaris.

Aquest recurs va destinat a titulars d'àrees bàsiques de serveis socials i a aquells municipis que tinguin delegada la seva gestió mitjançant un conveni de cooperació interadministrativa amb el seu titular.

Es tracta d'un servei en continu que està subjecte a les especificacions de la prestació determinades al document: www.diba.cat/en/web/benestar/ds-diba

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
Ser titular d'una àrea bàsica de serveis socials o tenir delegada la seva gestió
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-022-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-022-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Aquest recurs tècnic no computa pel que fa a la limitació del nombre màxim de sol·licituds tècniques per servei.
Altres condicions: - L'ens sol·licitant ha de ser titular d'una àrea bàsica de serveis socials o tenir delegada la seva gestió mitjançant un conveni de cooperació interadministrativa.
- La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007 d'11 d'octubre, de Serveis Socials
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23069