Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Dinamització de l'activitat física i l'esport local

Suport econòmic a l'oferta d'activitats fisicoesportives impulsades per ajuntaments, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades que tinguin per objectiu facilitar l'accés de la ciutadania a l'esport.

Criteris de distribució: el fons es distribueix atenent a criteris poblacionals i en funció de la tipologia d'ens local, amb una aportació fixa per tram de població d'acord amb el següent:
- Municipis i Entitats Municipals Descentralitzades amb població fins a 1.000 habitants: mínim 2.000 euros
- Municipis i Entitats Municipals Descentralitzades amb població de 1.001 a 5.000 habitants: mínim 3.000 euros
- Municipis i Entitats Municipals Descentralitzades amb població de 5.001 a 10.000 habitants: mínim 4.000 euros
- Municipis amb població de 10.001 a 50.000 habitants: mínim 4.500 euros
- Municipis amb més de 50.000 habitants: mínim 5.000 euros
- Consells comarcals: mínim 4.000 euros

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-23, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/360028585/C3-002-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Seran elegibles les despeses de Capítol 1, "despeses de personal", relatives a personal dels serveis esportius de titularitat municipal vinculat a un programa o esdeveniment, les de Capítol 2, "despeses corrents en béns i serveis", associades a les despeses de contractació d'activitats esportives coorganitzades pels ens locals. L'adquisició d'elements de protecció individual i col·lectiva, elements higiènics i consumibles, necessaris per la realització de l'activitat esportiva; elements de senyalització i comunicació de seguretat de les activitats esportives. També les despeses de Capítol 4, "transferències corrents", destinades a sufragar despeses de foment d'activitats esportives coorganitzades pels ens locals.
Les despeses no podran correspondre en la seva totalitat a transferències a entitats que, en tot cas, hauran de ser entitats sense ànim de lucre. No es consideraran elegibles les subvencions a entitats esportives per al funcionament ordinari de l'entitat.
Tampoc seran elegibles les subvencions a esportistes individuals o col·lectius, les despeses de proves o campionats adreçats exclusivament a esportistes federats i tampoc l'adquisició d'equipacions esportives.
S'exclouen també aquells esdeveniments i actes que no incloguin la pràctica d'activitat fisicoesportiva com, per exemple, nits de l'esport. En el mateix sentit no s'acceptaran despeses d'actes esportius com ara càterings (àpats que no siguin avituallaments).

Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-048, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-048-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 30/04/2024
Altres condicions d'execució i justificació: L'ens local, en cas de rebre atorgament, ha de preveure la presència de la marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial en el cas que es faci difusió pública de l'esdeveniment esportiu puntual i /o del programa esportiu continuat en qüestió, tal i com estableix el Règim regulador del Catàleg 2023. Aquesta presència de marca/imatge corporativa, podrà ser requerida en el tràmit de justificació.
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23064