Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Digitalització i difusió dels fons locals i patrimonials de les biblioteques públiques

Servei de digitalització dels fons locals i patrimonials de les biblioteques públiques de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM), i allotjament i difusió d'aquests fons mitjançant la seva inclusió en el dipòsit digital Trencadís.
Les biblioteques disposen de fons que, pel seu valor i la seva singularitat, és recomanable digitalitzar per garantir-ne la preservació i la consulta i que, a més, cal donar a conèixer. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona contribueix al procés tècnic de digitalització i posa a disposició dels ajuntaments el dipòsit digital Trencadís, que els permet l'allotjament del fons de la biblioteca i la seva comunicació pública a través d'Internet.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de complementarietat de les col·leccions del Trencadís
- Completa una col·lecció ja existent al Trencadís: [20 punts].
- Format/Tipologia documental amb menys representació al Trencadís: [10 punts].
- Inexistència de col·leccions de la biblioteca al Trencadís: [10 punts].
40
Antiguitat del fonsGrau de complementarietat de les col·leccions amb altres ja existents dins el dipòsit digital Trencadís
- Fons anteriors al 1940: [30 punts].
- Fons del 1941 al 1975: [25 punts].
- Fons de 1976 en endavant: [20 punts].
30
Estat físic de les col·leccions
- Estat delicat que recomana la urgència de la digitalització: [30 punts].
- Bon estat físic: [20 punts].
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-070-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-070-23.pdf

Adjuntar degudament signat el document de cessió en favor de la Diputació de Barcelona dels drets de propietat intel·lectual dels propietaris del fons, no serà necessari si el fons és de domini públic (es faciliten models que poden utilitzar per acreditar aquests drets:
Model_cessio_drets_persones_C1-070-23.pdf, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/Model_cessio_drets_persones_C1-070-23.pdf
Model_cessio_drets_ajuntaments_C1-070-23.pdf, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/Model_cessio_drets_ajuntaments_C1-070-23.pdf)
Nombre màxim de sol·licituds: Una per biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals (exclosos bibliobusos). Màxim dues per municipi.
Altres condicions: - Els fons han de formar part del catàleg de la biblioteca pública municipal.
- Els fons han de complir la política de col·lecció del dipòsit digital Trencadís.
- Cal disposar dels drets de propietat intel·lectual per a comunicació pública de la col·lecció.
- Els fons no s'han de trobar dipositats en altres dipòsits digitals.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya; Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Serveis a la Xarxa de Biblioteques

Tel. 934 022 241
o.serveisbib@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23063