Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Digitalització i condicionament d'equipaments esportius - Equipaments 2030

Suport econòmic a través de la modalitat de fons de prestació, adreçat a ens locals amb equipaments
esportius per a:
- Dotació de dispositius i equips informàtics associats a la gestió eficient dels serveis dels equipaments
esportius. Exemples: dispositius de control d'aforament i d'afluència d'usuaris/àries, sensors d'accés, etc.
- Adquisició de llicències de programes informàtics, per a la digitalització dels accessos, la gestió, el
seguiment de consums i/o manteniment de les instal·lacions. Exemple: compra i instal·lació de softwares.
- Dotació de material inventariable amb la finalitat de millorar la seguretat i funcionalitat de l'equipament.
Exemples: cistelles de bàsquet, porteries, marcadors, etc.
- Elements que afavoreixen l'eficiència energètica i la reducció de despeses de manteniment o que suposen una millora de la qualitat de l'aire. Exemple: mantes tèrmiques per vasos de piscina petits i mitjans.

S'inclouen també actuacions en altres equipaments municipals, o espais del medi urbà i natural, on es
desenvolupin activitats esportives.

L'objectiu del fons és triple:
- Impulsar la digitalització dels equipaments esportius i contribuir a la millora i renovació dels elements de mobiliari i l'eficiència energètica.
- Facilitar la tramitació d'ajuts.
- Assolir la màxima cobertura territorial possible.

El fons es distribueix en funció d'un valor fix i del nombre d'habitants a tots els ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades que disposen d'equipaments esportius.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Aquest recurs forma part del projecte transformador Equipaments 2030, responsables i educadors. www.diba.cat/es/web/pam-2020-2023/equipaments-responsables-i-educadors-2030


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-23, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/360028585/C3-002-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 6. A excepció de: L'obra civil.

Un llistat d'exemples de material inventariable d'equipaments esportius està disponible en l'enllaç:
www.diba.cat/web/esports/suport-economic
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-047, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-047-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 30/04/2024
Altres condicions d'execució i justificació: L'ens local ha de preveure la presència de la marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial en el cas que es faci difusió pública de l'actuació en qüestió. Aquesta presència de marca/imatge corporativa podrà ser requerida en el tràmit de justificació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport; Decret 95/2005 de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 020 682
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23062