Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Joventut

Diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de plans locals de joventut

Acompanyament adreçat a personal tècnic local per tal que adquireixin els recursos necessaris per a l'elaboració de la fase de diagnosi, disseny o avaluació intermèdia d'un pla local de joventut. Es pretén que, en acabar l'acompanyament, cada professional hagi pogut redactar, efectivament, la diagnosi, el disseny o l'avaluació intermèdia del seu pla local de joventut. El suport implica la participació d'un tècnic o tècnica referent de l'ens local, en un taller en modalitat online, durant diverses sessions.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
En sol·licituds de disseny del Pla local de joventut
L'ens local ha de disposar de la diagnosi del seu Pla local de joventut, finalitzada o bé en elaboració, en el moment de presentar la sol·licitud i adjuntar-la en realitzar el tràmit. Aquesta diagnosi haurà d'haver-se elaborat durant el termini màxim dels darrers tres anys.
En sol·licituds d'avaluació intermèdia del Pla local de joventut
- L'ens local ha de trobar-se, en el moment d'iniciar el taller (setembre), en el primer, segon o tercer any de vigència del seu Pla local de joventut
En qualsevol de les tipologies
- L'ens ha de disposar d'un mínim d'una persona professional dedicada total o parcialment a les polítiques locals de joventut
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-137-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-137-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local, incompatible amb el recurs de "Plans d'actuació anual de les polítiques locals de joventut"
Altres condicions: - En sol·licituds de disseny del Pla local de joventut, caldrà adjuntar la diagnosi del Pla (finalitzada o en elaboració). En sol·licituds d'avaluació intermèdia del Pla local de joventut, caldrà adjuntar el Pla local de joventut vigent.
- Annexar formulari associat.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: L'ens local ha de presentar a través del Portal de tràmits (PMT) una còpia de la diagnosi, del disseny o de l'avaluació intermèdia elaborada.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya; Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina del Pla Jove

Tel. 934 022 556
opj.joventut@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23060