Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Educació

Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)

Es un programa integral per al foment de la cultura emprenedora en el cicle superior d'educació primària que permet desenvolupar coneixements, habilitats i actituds que capacitin les persones per impulsar projectes professionals i vitals. Durant el curs, l'alumnat d'una aula crea, gestiona i tanca una cooperativa amb el suport de l'administració pública, empreses, entitats, professionals i altres recursos del territori. Es fonamenta en dos pilars bàsics:
1) El projecte educatiu a l'aula: mitjançant una metodologia de treball per projectes i aprenentatge transversal, l'alumnat desenvolupa competències emprenedores
2) L'estratègia local: els ens locals treballen de manera transversal i coordinada des de les àrees d'Educació i de Promoció econòmica per acompanyar el procés de creació i desenvolupament de les cooperatives i vincular el projecte amb l'entorn.

La sol·licitud de participació té una vigència de quatre anys.

Aquest recurs s'ofereix conjuntament entre la Gerència de Serveis d'Educació i el Servei de Teixit Productiu.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud
- Voluntat de donar continuïtat al programa Cultura emprenedora a l'escola o voluntat de desplegar una línia estratègica de promoció de la cultura emprenedora [40 punts].
- Voluntat d'iniciar una actuació sense emmarcar-la en una pla o una estratègia de territori [10 punts].
- No justificació de necessitat [0 punts]
40
Experiència prèvia en polítiques d'emprenedoria en l'àmbit educatiu
- Participació en edicions anteriors del programa CuEmE o realització d'alguna actuació continuada en centres de primària i/o secundària [40 punts].
- Realització d'alguna actuació puntual de sensibilització en centres de primària i/o secundària [10 punts].
- Cap experiència prèvia [0 punts]
40
Disponibilitat d'equips per part de l'ens sol·licitant
- Equip tècnic format com a mínim, per una o més persones de l'àmbit de l'Educació i una o més persones de l'àmbit de la Promoció Econòmica [20 punts].
- Equip tècnic format íntegrament per persones d'un sol àmbit (Educació o Promoció Econòmica) [10 punts].
- No s'identifica l'equip tècnic referent [0 punts]
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-110-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-110-23.pdf
Altres condicions: Els municipis amb 4 escoles o més poden presentar sol·licitud directament. Els municipis amb menys de 4 escoles s'han d'adherir a un ens local supramunicipal de referència en el seu territori.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, art 84.2.1 que reconeix la competència dels ens locals en la regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l'ocupació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, especialment en el preàmbul; l'art 2 (finalitats educatives) i l'art. 17 que fixa com un objectiu de l'educació primària el desenvolupament d'hàbits de treball individual i d'equip així com l'esperit emprenedor; i la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, especialment a l'art 2.1.l/ que considera un principi rector del sistema educatiu el foment de l'emprenedoria.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 03/07/2023 a 31/10/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23056