Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Turisme

Creació i millora de productes turístics

Es dona suport econòmic a accions que permetin la creació i millora de productes turístics.

Un producte turístic és un conjunt de components tangibles i intangibles que inclou recursos turístics, serveis, equipaments i infraestructures, posades en valor per al seu consum turístic per tal de satisfer les motivacions i necessitats dels visitants i turistes.

Les fases del producte turístic inclouen el disseny, la producció i la promoció/comercialització. S'estimaran les sol·licituds que incloguin una, o més d'una d'aquestes tres fases, en el procés de creació d'un nou producte turístic, o la millora d'un producte existent.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Contingut tècnic del projecte
- Marc estratègic del projecte. Es valorarà la necessitat i oportunitat que justifica el projecte i la coherència amb els objectius (20 Punts)
- El projecte o actuació està alienat amb un Pla d'actuacions en matèria de turisme (aprovat o elaborat els cinc anys anteriors al de la convocatòria) (5 Punts)
- Valoració de la capacitat tècnica i organitzativa suficient per fer front al projecte amb èxit (10 Punts)
- Coherència interna del projecte. Es valoren les activitats previstes, les dimensions i conceptes del pressupost. (35 Punts)
70
Incorporació de criteris d'innovació
- Incorporar metodologies de participació democràtica: processos participatius en el disseny i producció del producte turístic. (5 Punts)
- Incorporar la digitalització en el desenvolupament del producte turístic (10 Punts)
- Incorporar la gamificació: el poder del joc en els productes (5 Punts)
20
Acreditació* de l'Ajuntament al Programa del Compromís per la sostenibilitat Biosphere
*Una entitat està acreditada quan supera el 1r any d'adhesió al programa.
5
Participació de com a mínim un agent turístic acreditat* amb el Programa del Compromís per la sostenibilitat Biosphere
*Una entitat està acreditada quan supera el 1r any d'adhesió al programa.
5
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-100, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-100-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Màxim una sol·licitud per ens local.
Altres condicions: Només s'acceptaran accions de promoció/comercialització si van lligades al procés de creació i/o millora del producte turístic. Només si hi ha despesa en les fases de disseny i/o producció del producte turístic, s'acceptaran despeses de promoció/comercialització.
Només es subvencionaran sessions fotogràfiques, edicions de materials de suport gràfic, creació de vídeos, etc., si formen part intrínseca del procés de creació d'un nou producte o millora d'un producte existent. En cap cas es subvencionaran despeses d'inversions de capítol 6 i 7.
No es subvencionaran definicions i plans d'usos d'edificis per a centres d'interpretació o museístics, creació de pàgines web, promoció i comercialització de productes agroalimentaris, digitalització de materials per exposicions, plans estratègics o de màrqueting, museïtzació d'espais, programació i/o agenda d'activitats anuals turístiques, culturals, esportives, etc., creació de material educatiu i pedagògic per a escoles i/o museus i centres d'interpretació, etc.
No es subvencionaran actuacions en les mateixes fases i amb la mateixa despesa elegible d'actuacions que hagin rebut suport de l'any anterior excepte en el cas que suposin una millora del producte turístic.
Caldrà aportar el Pla d'actuacions en matèria de turisme (aprovat o elaborat els cinc anys anteriors al de la convocatòria), en el cas que es tingui.
En cas de dubte, abans de formalitzar la sol·licitud recomanem que els ens locals demanin un assessorament personalitzat al centre gestor.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 2
Capítol 4
No es poden justificar aquelles despeses de capítol 4 que facin referència a tècnics/ es compartits/des amb els Consells Comarcals o Consorcis de Turisme.
Import màxim d'ajut: 7.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-042, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-042-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: Distribució de la quantitat a atorgar:
- Per al càlcul del valor màxim a rebre per part de l'ens sol·licitant, els càlculs és basaran en el cost total del projecte per part de l'ens i que a la vegada és pugui considerar elegible. L'import màxim elegible del cost total no podrà superar els 15.000 euros.
- Criteri poblacional:
1. Pels municipis amb una població de més de 75.000 habitants i/o capitals de comarca, la subvenció màxima serà del 50%,
2. Pels municipis d'entre 20.000 i 75.000 habitants la subvenció màxima serà del 75%,
3. I pels municipis de menys de 20.000 habitants, la subvenció màxima serà del 100%.
- En el cas de productes turístics supramunicipals, serà imprescindible presentar els acords municipals o convenis entre ajuntaments per al desenvolupament d'aquesta actuació.
- En les accions que impliquin la realització de materials, pàgines web o altres suports de comunicació, s'haurà de fer esment exprés a les marques turístiques de la Diputació de Barcelona. Els logotips estan disponibles a la següent pàgina web: www.diba.cat/es/web/dturisme/imatge-corporativa-logotips
Per qualsevol dubte dirigir-se a: dt.comunicacio@diba.cat

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Turisme

Tel. 934 022 970
ot.turisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23055