Fitxa del recurs

Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública
Comerç i consum

Cooperació comercial entre diversos ens locals

Es dona suport a la definició, el disseny i l'execució d'accions de promoció i dinamització que es duguin a terme de manera conjunta entre dos o més ens locals. Es persegueix fomentar la cooperació i l'ús eficient dels recursos, tot incentivant les economies d'escala i la concepció del comerç de proximitat en totes les seves vessants (comerç urbà, mercats municipals, mercats de venda no sedentària i fires locals) amb projecció més enllà dels propis termes municipals.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Idoneïtat i objecte del projecte
- Descripció i adaptació de l'actuació a les necessitats: [fins a 10 punts]
(Descripció de la necessitat, adaptació de la necessitat als ens destinataris, contextualització del projecte, descripció d'objectius, encaix del projecte al territori)
- Grau de desenvolupament del projecte: [fins a 15 punts]
(Fases d'elaboració i execució, resultats esperats i impacte sobre teixit comercial i metodologia)
- Concreció de les propostes: [fins a 10 punts]
(Descripció de de les propostes, pressupost, calendari de les propostes)
- Justificació de l'eficiència del treball en cooperació: [fins a 5 punts]
(Descripció i aportació de dades)
40
Coherència tècnica amb els resultats esperats
- Objectius en coherència amb els resultats: [fins a 5 punts]
- Desenvolupament d'indicadors o d'altres mecanismes de seguiment: [fins a 5 punts]
- Grau d'alineació amb els ODS: [fins a 10 punts]
- Fins a 3 ODS: [5 punts]
- Més de 3 ODS: [10 punts]
20
Capacitat dels ens, econòmica, tècnica i organitzativa
- Recursos humans dedicats al projecte: [fins a 5 punts]
(Personal propi o extern)
- Transversalitat del projecte: [fins a 5 punts]
(Participació d'altres àrees dels ens)
- Pressupost dels ens locals destinataris per executar el projecte: [fins a 5 punts]
- Implicació dels agents locals (associacions, empreses, entitats, ciutadania, etc.): [fins 5 punts]
20
Número d'ens locals participants
- 3 o 4 ens: [5 punts]
- Més de 5 ens: [10 punts]
10
Particularitats del projecte
- Per projectes continuistes que incorporin millores respecte a anys anteriors, transferibilitat i/o incorporació de producte de proximitat: [fins a 10 punts]
- Per projectes nous que incorporin elements que atorguin una singularitat i un plus de valor afegit, transferibilitat i/o incorporació de producte de proximitat: [fins a 10 punts]
10
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-086-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-086-23.pdf

Carta d'adhesió de cada ens participant (excepte de l'ens sol·licitant), descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/Carta_adhesio_C1-086-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Sol·licitud incompatible amb el recurs de projectes singulars pel mateix objecte.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 10%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: la dotació econòmica de l'ajut rebut destinada a despeses de personal no pot ser superior al 20% del total justificat.
Capítol 2. A excepció de: no es consideraran elegibles les despeses de desplaçament, tiquets d'aparcament, premis i obsequis, despeses de restauració i productes d'alimentació que s'hagin fet servir en les actuacions.
La coexecució ha de ser màxim d'un 80% per part d'un ens.
Import màxim d'ajut: 25.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-023, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-023-23.pdf
Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/01/2023 a 31/12/2024
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2023; segona, 02/01/2024 a 15/11/2024
Justificació final: 02/01/2025 a 31/03/2025

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Suport al Teixit Comercial Local

Tel. 934 049 216
o.suport.comerc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23054