Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Redacció de plans de comunicació de serveis públics als ens locals

Suport en tasques de gabinet de premsa i xarxes socials per recolzar la comunicació pública local de serveis i programes públics d'àmbit social, econòmic o cultural a implantar al municipi. El recurs inclou els àmbits propis d'un gabinet de premsa, com ara les eines digitals, la relació amb els mitjans de comunicació i les informacions o cartelleria informatives (bans, exteriors, etc.).

Adreçat a ajuntaments d'entre 5.001 i 20.000 habitants.

El suport es concreta en:
1.- Auditoria inicial de la comunicació en gabinet de premsa i primeres propostes de millora.
2.- Redacció d'un pla d'acció per a la comunicació d'un servei a implantar al municipi.
3.- Proposta d'indicadors per a l'auditoria final i la valoració de les accions realitzades.

Té l'objectiu d'acompanyar als ajuntaments per tal que incorporin i consolidin eines i metodologies per garantir bones pràctiques en la comunicació pública local, avançant cap a la plena autonomia i eficiència dels serveis en benefici de la població. La finalitat del recurs és facilitar la transparència, el bon govern i l'accés a la informació de la ciutadania.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 5.001 i 20.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens
S'atorga una puntuació inversament proporcional a la població del municipi, de manera que un municipi amb 20.000 habitats obtindria 0 punts i un municipi amb 5.001 habitants obtindria 80 punts.
80
Grau de viabilitat de l'actuació
- Existència de documentació de referència: estudis, diagnòstics, plans de comunicació del municipi o altre (10 punts)
- Motivació de la demanda. Mancança que contribueix a resoldre aquest recurs al municipi (10 punts)
20
Requisits de concessió:
Dotació de recursos humans per garantir la viabilitat de l'actuació
Disposar de personal municipal amb dedicació a la comunicació local (almenys 20 hores setmanals), degudament justificat.
Els ajuntaments que rebin aquest recurs no el podran tornar a demanar els anys successius.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-208-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-208-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Disposar de personal municipal amb dedicació a la comunicació local (almenys 12 hores setmanals), degudament justificat.
Els ajuntaments que rebin aquest recurs no el podran tornar a demanar els anys successius.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya; Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Premsa, Publicit.i Xarxes Soc.

Tel. 934 022 104
comunicaciolocal@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23047