Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Educació

Ciutats educadores: ecosistemes educatius locals

Elaboració de plans i projectes per a la gestió de la política educativa local. Treballs i accions sobre recursos i mecanismes de governança educativa. Estratègies de connexió d'agents, espais i temps.
1. Plans locals d'educació
2. Projectes educatius de territori, poble o ciutat
3. Consells escolars municipals
4. Espais de debat educatiu amb famílies
5. Plans locals d'infància i adolescència
6. Consells locals d'infància i adolescència
7. Projectes de connexió d'espais i temps educatius: extraescolars, temps de lleure i temps d'estiu, relació família-escola i acompanyament educatiu.
Les actuacions d'aquest recurs poden suposar la participació en espais de treball col·lectiu.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació i viabilitat tècnica
- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'adequació que es sol·licita [20 punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant [20 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs [20 punts].
Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica d'avaluació que recull, d'una banda, els subcriteris relacionats anteriorment i, d'altra, els resultats corresponents a diferents nivells d'adequació de cada subcriteri.
Per cada nivell s'obtenen diferents punts: 0 punts no adequat, 10 punts adequació suficient, 15 punts adequació notable i 20 punts adequació excel·lent.
Les pautes de valoració dels diferents nivells d'assoliment es poden consultar a: diba.cat/web/educació/cataleg
60
Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial
Valoració en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins de la mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis d'Educació dins del mateix territori. Per a cada situació, s'obtenen diferents punts entre els possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5 punts, sol·licitud compatible amb altres actuacions; 10 punts, sol·licitud complementària a altres actuacions; 20 punts, sol·licitud necessària/derivada d'altres actuacions.
20
Factors d'equitat i característiques socioeducatives
Taxa d'atur registrat
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'alumnat amb NESE a primària
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa de graduació a l'ESO
Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua d'equitat, major proporció de punts que s'obté.
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-106, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-106-23.pdf
Altres condicions: Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.
La realització d'aquests suports pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que la motivació de la sol·licitud s'ha posat en coneixement del Consell Escolar Municipal i/o que s'han adoptat determinats acords per part d'aquest.
La realització d'aquests suports por implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que la motivació de la sol·licitud s'ha posat en coneixement del Ple i/o que s'han adoptat determinats acords per part d'aquest.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La realització d'aquests suports pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que els resultats de l'actuació s'han posat en coneixement del Consell Escolar i/o que s'han adoptat determinats acords per part d'aquest.
- La realització d'aquests suports pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que els resultats de l'actuació s'han posat en coneixement del Ple i/o que s'han adoptat determinats acords per part d'aquest.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya diu a l'art. 84.2.k que els Governs Locals tenen competència per a la "promoció d'activitats de lleure" (en el mateix sentit, l'art.25.2. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; i l'art.66.3.n del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril). En l'àmbit sectorial educatiu, la Llei 12/2009 d'Educació de Catalunya, a l'art.2.3, estableix que la participació de la comunitat educativa és un dels principis rectors del sistema educatiu; a l'art.40.1, reconeix la competència dels municipis per elaborar, en col·laboració amb els centres educatius, plans o programes sòcio-educatius que afavoreixin la major integració possible dels objectius educatius i socials en l'entorn social així com una major coordinació dels recursos; a l'art 159.3, fixa la competència dels municipis per participar en l'establiment de mesures que permetin als centres portar a terme activitats extraescolars promogudes per l'Administració educativa així com dur a terme la coordinació d'aquestes activitats. També els faculta per fomentar la implicació dels agents territorials i socials en el compromís educatiu de tota la societat i els atorga competència, tant per participar en la promoció i en l'aplicació de programes adreçats a alumnes de famílies d'immigrants i transeünts, com per l'establiment de fórmules de col·laboració amb les associacions de famílies amb la finalitat d'estimular i recolzar el seu compromís. En un altre context, a l'art. 173 els reconeix la competència per constituir consells municipals que funcionin com a òrgans de consulta i de participació. La Llei 3/1991, de 18 de març, de persones adultes, els estableix a l'art.20.1 l'obligació d'elaborar plans locals de formació. La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitat en la infància i l'adolescència (art.27) els imposa l'obligació de crear consells de participació territorial per afavorir la convivència i la integració cultural en l'àmbit veïnal i local dels joves i dels infants.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23044