Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Avaluacions d'eines de planificació de polítiques d'igualtat i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere

Acompanyament en l'elaboració de l'avaluació dels plans locals, interns i LGTBI adreçada al personal tècnic municipal. Al final del procés el personal tècnic haurà pogut redactar el document d'avaluació del pla corresponent al seu ens local.

El recurs suposa entre 80 i 100 hores anuals, aproximadament, de dedicació per part del personal tècnic municipal responsable del seguiment de l'actuació.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció i planificació
- Antecedents locals en l'àmbit d'igualtat i justificació de l'interès de l'ens local en l'actuació sol·licitada, màxim [20 punts].
Projecte ben exposat, justificat i planificat: 20 punts
Projecte ben exposat, però no és clara la justificació i/o planificació: 10 punts
Projecte no ben exposat: 5 punts

- Instruments de recollida de dades per al seguiment /avaluació [30 punts].
SI Disposen: 30 punts
NO Disposen o altres:15 punts
50
Dotació de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
Subcriteris excloents en funció del tipus de pla sol·licitat:
PLANS LOCALS D'IGUALTAT DE GÈNERE
Personal tècnic igualtat: 50 punts
Referent igualtat, figura que porta diversos àmbits, entre ells igualtat: 25punts
Sense personal de seguiment tècnic: 0 punts

PLANS INTERNS D'IGUALTAT DE GÈNERE
Personal tècnic RRHH: 50 punts
Personal tècnic RRHH + Personal tècnic o referent igualtat: 25 punts
Sense personal de seguiment tècnic: 0 punts

PLANS LOCALS LGTBI
Personal tècnic LGTBI: 50 punts
Personal tècnic o referent LGTBI i/o d'igualtat: 25 punts
Sense personal de seguiment tècnic: 0 punts
50
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-043-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-043-23.pdf

Cal adjuntar el Pla d'igualtat de gènere de ciutadania, l'intern o LGTBI a avaluar.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: En cas d'avaluació de pla intern, es requereix també l'assistència de la tècnica de recursos humans.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Document final d'avaluació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23034