Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Assessoraments d'activitats esportives

Elaboració d'informes d'assessorament amb l'objectiu de donar suport al disseny, planificació i gestió d'activitats esportives locals i esdeveniments esportius. Els informes poden ser sobre els temes següents:
- Planificació i gestió estratègica de l'oferta esportiva.
- Planificació i gestió de programes esportius adreçats a diferents col·lectius (infants, joves, persones adultes, gent gran, etc.).
- Planificació i gestió d'esdeveniments esportius.
- Aprofitament turístic dels esdeveniments.
- Incorporació de la perspectiva de gènere, de mesures solidàries, inclusives o ambientals a l'oferta d'activitats esportives local.
- Altres d'interès per a l'ens local.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Aportació per part de l'ens de la informació necessària per realitzar l'assessorament
Els ens locals aportaran informació addicional per realitzar l'assessorament quan sigui necessària: organigrama, pla d'activitats, programa de l'esdeveniment, etc.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - En el camp "Actuació" de la sol·licitud electrònica, especifiqueu la temàtica de l'assistència d'acord amb les que s'especifiquen en la descripció del recurs.
- En el camp "Observacions", especifiqueu la motivació de la sol·licitud.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23029