Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Assessorament jurídic en la gestió de recursos humans

Assessorament del govern local en els tràmits jurídics necessaris per tal de donar resposta a problemàtiques organitzatives i de gestió de personal derivades del desenvolupament i funcionament dels serveis municipals, i del marc normatiu i organitzatiu establert i aplicable a cada entitat.

L'assessorament jurídic consistirà en el lliurament d'un document que incorporarà en línies generals el contingut i desenvolupament realitzat i, podrà culminar, a petició de l'entitat sol·licitant i prèvia valoració de la viabilitat tècnica, en l'emissió d'un informe jurídic.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
Nombre de personal tècnic dedicat a l'àmbit de recursos humans:
- de 0 a 1: [60 punts].
- de 2 a 3: [30 punts].
- més de 3: [20 punts].
60
Viabilitat tècnica de la petició
- Es valorarà que l'ens faciliti la informació prèvia d'estudi, de treball de camp intern, en la mateixa sol·licitud sobre la qual demanen l'assessorament.
20
Connexió o antencedents amb altres assistències
Es valorarà l'assistència quan tingui relació amb una altra de precedent, o amb consultes i o treballs del Servei.
10
Ordre d'arribada de la sol·licitud
- Es valorarà positivament que la sol·licitud es presenti en una data que permeti preparar l'assistència per part de la Diputació.
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 30
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per semestre i per ens.
Altres condicions: - S'estudiarà la viabilitat de l'assistència i la prestació presencial i documental.
- L'ens haurà de fer el contacte previ exposant les necessitats i concretant la petició mitjançant correu electrònic adreçat a la bústia del servei: s.sajrh@diba.cat, sempre abans de fer la petició del recurs al portal municipal de tràmits (PMT).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubr, pel qual s' aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat Públic; Decret llei 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de personal al servei de les entiats locals de Catalunya; Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut dels treballadors; entre d'altra normativa relacionada en matèria de funció pública.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Jurídica en Recursos Humans

Tel. 934 022 276
s.sajrh@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23026