Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere

Assessorament i acompanyament tècnic amb l'objectiu de donar suport a actuacions municipals tant en la seva fase de disseny i preparació, com en la d'implementació o en la d'avaluació, que meritin un tractament especialitzat. Poden ser sobre els temes següents:
- Processos de planificació i viabilitat de plans i projectes
- Millores en el disseny i elaboració d'actuacions transversals i/o interseccionals
- Recomanacions i línies estratègiques per a plans operatius
- Altres.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants

Requisits de concessió:
Cal que l'ens local aporti la informació necessària per realitzar l'assessorament (formulari de dades tècniques associat)
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-042-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-042-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Per a realitzar la sol.licitud es requereix de l'anàlisi prèvia del tema a tractar per part del servei gestor qui avaluarà la seva adequació al recurs ofertat. Es recomana contacte previ per correu electrònic a l'Oficina de les Dones i LGTBI (o.doneslgtbi@diba.cat).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista; Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gays, bisexuals, transgèneres i intersexuals per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23024