Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Territori i parcs naturals

Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana

Suport econòmic per a l'execució d'actuacions que han d'estar incloses en plans o estudis de mobilitat urbana municipal. Aquestes actuacions han de ser en xarxa viària de titularitat municipal, restant exclosos els camins municipals no urbans i les travesseres urbanes de titularitat d'una altra administració (Generalitat, Diputació de Barcelona, etc...).
Amb caràcter orientatiu i no limitatiu, les actuacions poden ser de millora dels itineraris de vianants, xarxa per a ciclistes, camins escolars, regulació de l'aparcament, implantació de zones 30 i pacificació de trànsit o millores del sistema de transport públic. Amb caràcter general, se subvencionaran actuacions de millora de la infraestructura.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Valoració de l'impacte de l'actuació sobre el canvi modal de la mobilitat municipal
- Si l'actuació inclou mesures "push and pull": [30 punts].
- Si inclou només mesures push o pull: [15 punts].
- Si no inclou cap de les dues (Push or Pull): [0 punts]
- Nota: "push" equival a mesures per desincentivar l'ús del vehicle privat; "pull" equival a mesures d'incentivació de la mobilitat sostenible.
30
Grau de maduresa de l'actuació
- Si l'actuació s'ha executat o està en execució: [30 punts].
- Si l'actuació s'ha adjudicat: [20 punts].
- Si l'actuació s'ha licitat: [10 punts].
- Si es disposa del document tècnic (projecte constructiu o memòria valorada): [5 punts].
- Altres: [0 punts].
30
Població
- Menys de 5.000 habitants: [20 punts].
- De 5.000 a 10.000 habitants: [10 punts].
- De 10.001 a 20.000 habitants: [5 punts].
20
Inclusió de l'actuació en un estudi o pla de mobilitat urbana dirigit per la Diputació de Barcelona 10
Haver demanat ajut econòmic d'actuacions de plans i estudis de mobilitat urbana els 2 anys anteriors i no haver estat concedit
- Una o més sol·licituds d'aquest recurs els 2 anys anteriors i no haver estat concedit.: [10 punts]
- Cap sol·licitud anterior d'aquest recurs: [0 punts]
10
Requisits de concessió:
Projectes amb una inversió inferior a 250.000 euros (IVA inclòs).
Les actuacions han de ser en Xarxa viària urbana de titularitat municipal.
Resten exclosos els camins municipals no urbans i les travesseres urbanes de titularitat d'una altra administració (Generalitat, Diputació de Barcelona, etc.)
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-176-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-176-23.pdf

L'ens ha de facilitar la fitxa del pla o estudi de mobilitat que inclou l'actuació sol·licitada.
Nombre màxim de sol·licituds: Només es podrà fer una sol·licitud per ens.
Altres condicions: - Per a projectes amb import inferior a 100.000 euros (IVA inclòs), l'aportació de la Diputació serà com a màxim el 50% del pressupost del projecte.
- Per a projectes amb import superior als 100.000 euros (IVA inclòs), l'aportació de la Diputació serà com a màxim 50.000 euros (IVA inclòs).

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: - Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: màxim el 50%.
- Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
- Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000,00 euros.
Despeses elegibles: Capítol 6.
Serà elegible tant la redacció del projecte com l'execució de l'obra.
Import màxim d'ajut: 50.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Acord de govern GOV/127/2014, pel qual s'aprova el Pla de millora de la qualitat de l'aire; Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les directrius generals de mobilitat; Decret 344/2006, de 19 de setembre, d'avaluació de mobilitat generada; Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018; Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

Tel. 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23011