Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i joves

Oferta específica adreçada a professionals dels ens locals que intervenen amb adolescents i joves amb l'objectiu de millorar la seva capacitació en matèria de drogues i de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). També s'ofereixen sessions educatives adreçades a famílies per promoure el bon ús de les pantalles.

El tipus d'actuacions que s'ofereixen són:
- Capacitació tècnica a professionals municipals en prevenció i detecció de l'ús problemàtic de pantalles en adolescents i joves (2 sessions de 4 hores)
- Capacitació tècnica a professionals municipals en matèria de drogodependències en adolescents i joves (2 sessions de 4 hores)
- Tallers per a famílies d'habilitats educatives en el bon ús de les pantalles (2 sessions de 2 hores).
En les tres tipologies d'actuacions s'ha de garantir un grup mínim de 10 participants.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- Si existeix un pla o programa local vigent vinculat a aquest àmbit: [50 punts].
- Si es tracta d'una actuació puntual: [30 punts].
50
Existència d'antecedents
- Si l'ens local no ha rebut el subproducte específic en els darrers 2 anys: [40 punts].
- Si l'ens local ha rebut el subproducte específic en els darrers 2 anys: [10 punts].
40
Grau de cobertura territorial
- Si els beneficiaris són 5 o més ajuntaments: [10 punts].
- Si els beneficiaris són menys de 5 ajuntaments: [5 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-017-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-017-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Compromís de l'ens local de constituir un grup mínim de 10 participants (professionals, pares/mares).
- També adreçat a agrupacions de municipis.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007 d'11 d'octubre de serveis soials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23009