Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Activitats de sensibilització i educació ambiental

Suport econòmic per al desenvolupament d'activitats d'educació i sensibilització ambiental en:
- Acció climàtica: divulgació de la transició energètica i l'adaptació al canvi climàtic. Es valoraran les accions relacionades en divulgar els compromisos adquirits en l'adhesió al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia, com el propi PAESC i també les accions que l'ajuntament dur a terme en el cas que hagi aprovat una declaració d'emergència climàtica.
- Accions per a la prevenció de residus plàstics d'un sol ús i implantació de nous models de recollida de residus. No s'inclouen activitats de sensibilització per a la recollida selectiva en general.
- Suport econòmic del programa "Va d'aigua" per desenvolupar projectes i activitats d'educació ambiental en rius, rieres o basses no inclosos en la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació. Concretament es donarà suport a activitat educatives per tot tipus de públic, de divulgació científica, jornades i conferències, de foment del voluntariat, elaboració d'itineraris i altres materials per a la divulgació dels seus valors naturals.
- Aquest recurs també va destinat a donar suport a la celebració de fires i festivals especialitzats en la temàtica ambiental i activitats en les quals participin diferents agents de la societat civil local. L'objectiu d'aquests esdeveniments ha de ser acostar a la ciutadania la necessitat d'actuar a favor del medi ambient i difondre iniciatives locals en aquest sentit.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'activitat en termes d'innovació, àmbit temàtic, objectius i interès estratègic
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari:
A) Ajust de l'activitat o projecte a l'àmbit temàtic seleccionat [fins a 20 punts]:
- Accions d'educació, participació, comunicació, divulgació, difusió del PAESC, del Pacte d'Alcaldes, la declaració d'emergència climàtica [20 punts].
- Projectes i activitats en el marc del Va d'Aigua [20 punts].
- Accions d'educació, participació, comunicació, divulgació, difusió en relació a la prevenció dels residus plàstics: [15 punts].
- Altres temàtiques: implantació de nous models de recollida de residus municipals, altres accions sobre acció climàtica [10 punts].
- Fires i esdeveniments al carrer [10 punts].

B) Innovació, originalitat de l'activitat [fins a 10 punts].

C) Interès estratègic de l'activitat, vincle amb una política ambiental, objectiu que persegueix, mecanismes de comunicació i difusió del projecte [fins a 10 punts].
40
Grau de planificació de l'activitat
Es valoren a partir de les respostes del formulari, els subcriteris següents:
- El fet que inclogui un pressupost desglossat de l'activitat a desenvolupar [15 punts].
- El fet que estigui vinculat a l'execució d'un projecte existents fet pel mateix ens local o de suport tècnic fet per l'OTEPA en anys anteriors [10 punts].
25
Grau de desenvolupament de mecanismes de participació i inclusió
Per valorar aquest criteri, es tindran en compte els subcriteris següents, valorats a partir de les respostes del formulari:
- mecanismes per què l'activitat a desenvolupar sigui inclusiva (a nivell de diversitat funcional, de gènere i altres) [10 punts].
- El transversal amb altres àrees de l'ens local [5 punts].
- La diversitat de públic destinatari (no només públic escolar) [5 punts].
20
Nombre d'habitants de l'ens amb preferència pels municipis que tinguin menys habitants
Mida del municipi o tipologia dels ens supramunicipals [fins a 15 punts]
- Municipis de menys de 10.000 habitants [15 punts]
- Municipis de 10.000 a 20.000 habitants [10 punts]
- Municipis de 20.000 a 50.000 habitants [5 punts]
- Entitats municipals descentralitzades [15 punts]
- Per les mancomunitats s'aplicaran els mateixos criteris dels municipis sumant la població dels municipis que l'integren.
15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-002-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-002-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Es pot desestimar la sol·licitud en els casos que:
- el projecte presentat no s'adeqüi exactament als àmbits temàtics establerts.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-010, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-010-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: Caldrà adjuntar o enllaçar el material de generat per l'activitat de sensibilització (pdf dels materials editats, fotografies, enllaços de les noticies generades, triptics o cartells de difusió).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23007