Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Relacions internacionals

Accions de caràcter europeu i internacional dels ens locals

S'ofereix suport a activitats que impulsin l'acció d'àmbit europeu i internacional dels ens locals.

Pot incloure:
- Suport a la millora de la promoció internacional dels municipis i dels agents del territori.
- Suport a l'establiment o enfortiment de les relacions bilaterals entre territoris.
- Assessorament per a la concepció, presentació i gestió de projectes europeus i internacionals (amb l'excepció dels fons Next Generation). Aquest suport es pot concretar en: cerca de socis, cerca de fonts de finançament, preparació de la proposta, avaluació d'impacte etc.)
- Intercanvi de bones pràctiques amb altres països en la gestió de la Covid 19 a nivell local.
- Accions de sensibilització, informació i formació sobre temes d'àmbit europeu i internacional.
- Accions de capitalització, comunicació i difusió de l'acció internacional de l'ens local.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022 i 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i innovació
- Coherència de les activitats a desenvolupar amb la necessitat/oportunitat plantejada i amb el calendari i els resultats esperats [20 punts].
- Coherència entre la dimensió i conceptes del pressupost amb les activitats previstes [15
punts].
- Abast del problema/necessitat o oportunitat que justifica l'actuació [15 punts].
- Compromís polític i grau d'implicació de les àrees municipals [5 punts].
55
Grau d'adequació de l'actuació a les experiències prèvies de l'ens local en matèria d'acció internacional i/o a la planificació estratègica en aquest àmbit
- L'actuació s'emmarca en un pla d'internacionalització, un pla estratègic o en el pla de
mandat de l'ens [15 punts].
- Coherència i complementarietat de l'actuació amb altres iniciatives de caràcter
internacional prèvies [10 punts].
25
Solidesa de l'actuació en termes d'impacte en el territori i en la ciutadania
- Grau d'implicació d'agents locals del territori i de representants de la societat civil i la
ciutadania en l'actuació sol·licitada [5 punts].
- Impacte esperat en el curt i mitjà termini en el reforç de les relacions europees i/o
internacionals de l'ens local i el territori [5 punts].
10
Absència de revocació parcial superior al 50% o renúncia en el mateix recurs en la darrera edició 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-194-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-194-23.pdf

Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens local.
Altres condicions: El cost minim previst de l'actuació és de 5.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%


Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1: màxim 20% del cost total. Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2).

Capítol 2: Un màxim del 30% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot destinar a despeses vinculades a desplaçaments europeus i internacionals (allotjament, transport, dietes i obsequis protocol·laris), sempre que estiguin vinculades a les actuacions.
Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-055, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-055-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Europa i Estratègia Internacional

Tel. 934022077
o.europa.eint@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23001