Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Banc d'Accions Formatives (BAF)

El Banc d'Accions Formatives (BAF) conté tota l'oferta formativa planificada que projecta la Diputació de Barcelona i s'adreça principalment als empleats públics dels ens locals de la demarcació de Barcelona adherits al Pla agrupat que impulsa la corporació anualment, majoritàriament ajuntaments (310).
El BAF recull un nombre d'accions formatives que dona resposta a la totalitat de les necessitats formatives que poden aparèixer en els 108 perfils professionals que la Direcció de Serveis de Formació ha identificat en els ajuntaments de la demarcació de Barcelona.
Es configura com a una eina transversal que recull tota la formació, adreçada als ens locals, dels àmbits de la Diputació de Barcelona. La Direcció de Serveis de Formació planifica i programa anualment la formació a partir de la demanda i necessitats dels ens locals.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Que les accions formatives vagin adreçades als empleats i empleades dels ens locals adherits al Pla agrupat de la Diputació de Barcelona.
Que la inscripció estigui validada pel Responsable Local de Formació corresponent.
Que la inscripció estigui validada pel Responsable Local de Formació corresponent.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Complimentar els procediments de demanda establerts.

Normativa aplicable:

  • Decret 12261/15 (núm. expedient 2015/8782) i Decret 6323/2018 (núm. Expedient 2018/9166). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció públic; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Formació planificada 2022
Canal: Correu electrònic
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 01/01/2022 a 30/09/2022
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció Serveis de Formació

Tel. 934 049 300
ds.formacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22301