Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Verd urbà: planificació i millora

Amb l'objectiu de millorar la qualitat i la gestió del verd urbà del municipi, pot incloure l'elaboració de:
- Pla director del verd urbà: eina de planificació i millora del verd urbà en un municipi que permet diagnosticar l'estat actual i planificar el futur dels espais verds i l'arbrat viari, en funció de les voluntats i les possibilitats dels recursos municipals
- Estudis del verd urbà: davant la voluntat d'invertir en un espai verd nou o existent, l'estudi analitza l'entorn i planteja criteris, alternatives d'actuació i estimació dels costos necessaris per a la intervenció.
- Projectes del verd urbà: redacció dels documents tècnics necessaris per a la definició de les actuacions i obres a realitzar en espais verds
- Implantació de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible en espais verds (SUDs)
- Altres.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de la proposta sol·licitada 40
Valoració tècnica dels paràmetres de la necessitat 40
Població
Menys de 1.000 habitants [20 punts]
De 1.001 a 5.000 habitants [15 punts]
De 5.001 a 20.000 habitants [10 punts]
De 20.001 a 50.000 habitants [5 punts]
50.001 habitants a 75.0000 habitants [0 punts]
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-157, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-157-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local d'entre els recursos: Equipaments, Espai públic, Gestió de cementiris i Verd urbà.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, gestió i ordenació del paisatge.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai Públic

Tel. 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22279