Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcals

Desenvolupament del PG amb els consells comarcals relatiu a:
- Programa de suport a la cobertura mancomundada de llocs per realitzar funcions tècniques d'arquitectura/enginyeria.
- Programa de suport en l'àmbit de cobertura per les funcions reservades a funcionaris de l'administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció, amb la cooperació i coordinació transversal de la Secretaria i la Intervenció General de la Diputació. Aquest programa establirà el model, ja sigui propi, per delegació o mixt i es regularà àmpliament en els acords concrets en termes interadministratius, bo i avançant en paral·lel amb col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, amb els diferents municipis i amb els consells comarcals, els col·legis professionals respectius, etc.

Aquest suport es prestarà als consells comarcals que:
- S'hagin adherit al PG de l'Àrea d'Innovació, Govern Local i Cohesió Territorial aprovat per la JG de la Diputació de Barcelona en sessió 30 de juliol de 2020, per a prestar serveis als municipis de fins a 5.000h de la seva demarcació en les matèries objecte dels programes esmentats i,
- Hagin signat el conveni específic de desenvolupament del programa.

Es preveu que el recurs estigui disponible en la convocatòria del 2023


Destinataris:
Consells comarcals

Requisits de concessió:
Aprovació per part del Consell Comarcal de l'Adhesió al Protocol General aprovat per Diputació de Barcelona en Junta Govern en data 30 de juliol de 2020.
El Consell Comarcal ha d'aportar els recursos econòmics suficients i adequats d'acord amb les condicions de concertació.
Els llocs de treball creats han de ser de funcionaris interins o funcionaris de carrera per a prestar els serveis objecte del Protocol General a com a mínim 5 municipis de fins a 5.000h de la seva demarcació comarcal.
Manifestació per escrit de la voluntat de signar el conveni específic per al desenvolupament del Protocol General.
Decret de la Diputació de Barcelona aprovant l'adhesió al Protocol General.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-001-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per programa d'ajut econòmic.
Altres condicions: L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça s.adarh@diba.cat o al telèfon 934 049 360, sempre abans de fer la petició del recurs.

El recurs es dirigeix als consells comarcals que tenen en la seva demarcació, com a mínim, 5 municipis de fins a 5.000h.
El número d'efectius i l'import màxim de l'aportació s'estableixen en funció del número de municipis de fins a 5.000h:
-Tram 1: consells comarcals que tenen entre 5 i 20 municipis, com a mínim 3 efectius per realitzar funcions tècniques d'enginyeria/arquitectura/ secretaria-intervenció. L'import màxim a subvencionar és de 65.000 euros, sense superar el 50% de la corresponent despesa de capítol 1.
-Tram 2: consells comarcals que tenen entre 21 i 45 municipis , com a mínim 6 efectius per realitzar funcions tècniques d'enginyeria/arquitectura/ secretaria-intervenció. L'import màxim a subvencionar és de 108.000 euros, sense superar el 50% de la corresponent despesa de capítol 1.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El Consell Comarcal finançarà la despesa de l'actuació no coberta pel recurs econòmic de la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Despeses del capítol 1 corresponents a les remuneracions dels llocs de treball objecte del programa on consti les obligacions reconegudes i el percentatge de jornada destinat a la prestació de serveis municipals.

El període d'execució es anual (01/01/2022 a 31/12/2022).
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-006-22.pdf

Justificant de despeses signat pel secretar-interventor del consell comarcal
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 31/03/2023
Altres condicions d'execució i justificació: Actes de la comissió del seguiment del conveni específic signat amb la Diputació de Barcelona

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Funcions reservades a personal funcionari interí o de carrera marcades en la legislació vigent.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 30/09/2022
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22269