Fitxa del recurs

Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda
Territori i parcs naturals

Redacció de projectes de millora del patrimoni natural

Elaboració de projectes executius per a actuacions incloses en els àmbits següents: conservació, restauració i/o millora del patrimoni natural (hàbitats i espècies prioritàries, tàxons d'interès de conservació i processos ecològics) i ordenació de l'ús públic associat. Les actuacions previstes s'han d'ubicar en sòl no urbanitzable i fora de l'àmbit d'espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o dels Espais Naturals de Protecció Especial amb òrgan gestor, i se n'han de justificar els valors naturals o els processos ecològics que s'han de protegir, millorar o restaurar. Queden excloses les actuacions forestals extensives per a la prevenció d'incendis i de manteniment de vials rodats. Aquestes actuacions s'emmarquen en l'ODS 15 de vida terrestre.

El projecte executiu conté:
- Descripció de les actuacions previstes
- Plec de condicions tècniques dels treballs
- Pressupost
- Estudi bàsic de seguretat i salut
- Plànols.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Hàbitats i espècies de fauna i flora d'interès de conservació
- Hàbitats o espècies de fauna i flora d'interès comunitari o protegides per la legislació sectorial: [Fins a 20 punts]
- Hàbitats d'interès per llur grau d'amenaça. Es valora en base a les actuacions de millora d'hàbitats qualificats en un grau màxim d'amenaça a Catalunya: [Fins a 10 punts].
30
Normativa de protecció
- Àmbit de PEIN: la zona d'actuació està inclosa dins l'àmbit del Pla Especial d'Interès Natural. Com a mínim en un 25% de la seva superfície: [10 punts].
- Actuacions planificades en algun document estratègic aprovat pel municipi (BCIL, POUM, Pla Especial, Pla Director, etc): [10 punts].
20
Municipi que disposi de l'Informe dels espais lliures per a processos de planificació urbanística i sectorial redactat per la Diputació de Barcelona a partir de l'any 2013 (Informe Sitxell)
La ponderació del criteri és l'establerta en el formulari associat a la sol·licitud.
20
Autoritzacions de la propietat
Número de finques on es preveuen actuacions, i autoritzacions i/o acords de custòdia amb la propietat. Cal indicar les finques que són de propietat pública. Es valorarà de forma proporcional fins a 20 punts.
20
Població de l'ens sol·licitant
- Fins a 1.000 habitants: [10 punts].
- De 1.001 a 5.000 habitants: [8 punts].
- De 5.001 a 20.000 habitants: [5 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-143, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-143-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Les actuacions previstes s'han d'ubicar en sòl no urbanitzable i fora de l'àmbit d'espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o dels Espais Naturals de Protecció Especial amb òrgan gestor, i se n'han de justificar els valors naturals o els processos ecològics que s'han de protegir, millorar o restaurar.
- L'import de les actuacions del projecte executiu estarà comprès entre els 10.000 euros, com a mínim, i els 40.000 euros, com a màxim.
- La sol·licitud ha d'incloure una descripció detallada de les actuacions proposades: objectius, proposta detallada de les actuacions i localització geogràfica.
- La sol·licitud ha d'incloure un informe tècnic de l'arquitecte municipal de la classificació i qualificació del sòl de les parcel·les on es faran les actuacions.
- Un cop avaluada la puntuació de les sol·licituds, en cas d'empat, les redaccions de projectes es realitzaran per ordre de rebuda de les peticions.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres

Tel. 934 022 896
ot.territorial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22245