Fitxa del recurs

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme
Economia i treball

Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses

Suport al desenvolupament d'activitats catalogades, en format taller o sessió, en matèria d'intermediació laboral amb l'objectiu de proporcionar eines i coneixements tant a les persones demandants d'ocupació com a les empreses.

Més informació a: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
Adequació de l'activitat amb l'oferta del Catàleg sectorial
L'ens ha d'estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC) i/o al vigent Protocol general de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (Xarxa OTL) a excepció dels municipis de menys de 5.000 habitants
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-098, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-098-22.pdf
Altres condicions: L'import màxim d'ajut anual per ens local és de 6.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
En cas d'actuacions d'àmbit supramunicipal, el percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació serà del 10%. A aquest efecte es requerirà una participació efectiva en l'activitat de persones d'altres municipis. En cas de no complir-se aquesta condició, s'atorgarà l'ajut amb un % de cofinançament corresponent a una activitat municipal. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: Només es considera elegible la despesa corresponent a la contractació de la persona experta o empresa consultora que imparteix el taller o sessió.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Dades tècniques C4-043, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-043-22.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 31/03/2023
Altres condicions d'execució i justificació: - Mínim de 7 persones participants en l'activitat. En cas que l'activitat es realitzi sense arribar a aquest mínim, es reduirà en proporció al nombre de persones que hagin realitzat el curs.
- S'ha de justificar la realització de les activitats, com a màxim, en els dos mesos següents a la data de la seva finalització.
- Més informació a: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 30/09/2022
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22244