Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Programes d'actuació municipal d'habitatge

Redacció de programes d'actuació municipal d'habitatge consistents en instruments de planificació no reglada, de contingut analític, estratègic i propositiu, en els quals es defineixen les polítiques locals d'habitatge per a municipis petits. Els programes són elaborats per professionals externs, amb la participació tècnica i el lideratge polític de l'ens local.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 1.001 i 10.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de coherència: adequació del suport a les necessitats, les característiques i el marc estratègic del municipi
- Preferència pels municipis que millor justifiquin la necessitat de l'actuació, fent una gradació en diferents categories (bona justificació / adequada justificació / insuficient justificació). [12 punts]

- Preferència pels municipis que mostrin una major coherència entre les expectatives plantejades amb el recurs i les característiques del mateix, fent una gradació en diferents categories (bona coherència /
adequada coherència / insuficient coherència). [12 punts]

- Preferència pels municipis que no disposin d'un pla local d'habitatge vigent o d'un programa d'actuació municipal d'habitatge recent (PLH o PAMH) (sí/no). [6 punts]

- Preferència pels municipis que siguin Àrea de Demanda Forta i Acreditada (sí/no). [5 punts]
35
Grau d'impacte i continuïtat: capacitat d'implementar les actuacions i de produir resultats esperats de forma sostenible
Preferència pels municipis:
- Que disposin de recursos materials (parc públic, habitatges socials, terrenys municipals en que es pugui desenvolupar habitatge, solars buits) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació (molts/suficients/pocs/no disposa de recursos o no s'especifiquen) [10 punts]

- Amb major estructura de prestació de serveis (departaments específics) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació (molts/suficients/pocs/no disposa de recursos o no s'especifiquen) [5 punts]

- Amb major estructura tècnica (nº de tècnics) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació (molts/suficients/pocs/no disposa de recursos o no s'especifiquen) [5 punts]

- Que disposin de recursos econòmics (pressupost específicament destinat a habitatge) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació (sí/no) [5 punts]

- Que hagin desenvolupat un major nombre de mesures de política d'habitatge el darrer any (moltes/algunes/poques/cap mesura desenvolupada o especificada) [5 punts]
30
Grau de viabilitat de l'assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal, metodològica o de gestió
- Preferència per les actuacions que suposin un menor cost estimat, fent una gradació en diferents categories (cost alt / cost mitjà / baix cost). [10 punts]

- Preferència pels municipis que disposin d'estudis previs que puguin facilitar l'execució del treball (sí/no) [5 punts]

- Preferència per ens locals que col·laborin amb altres administracions [5 punts]

- Preferència pels municipis que no estiguin revisant i tramitant el seu planejament urbanístic general que condicioni l'ús residencial (sí/no) [5 punts]
25
Nombre d'habitants de l'ens: preferència pels que tinguin més població. 10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-172, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-172-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge; Decret Llei 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decre Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22218