Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Plans d'autoprotecció (PAU) i protocols

Es dona suport a la redacció i homologació dels plans d'autoprotecció (PAU). Aquests instruments preveuen les emergències que es poden produir en centres, empreses i instal·lacions com a conseqüència de la seva activitat o externa, i hi inclouen les mesures de resposta davant de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques.

El recurs inclou:
- La redacció i suport a l'homologació dels PAU d'equipaments municipals i d'activitats
- La redacció dels protocols d'autoprotecció per a equipaments municipals quan no estiguin subjectes al Decret 30/2015 o normativa que els substitueixi.

S'exclouen d'aquest recurs les escoles bressol.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de vulnerabilitat dels usuaris, capacitat de l'establiment o activitat i ubicació
D'acord amb l'establert al Decret 30/2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centre obligats a adoptar mesures d'autoprotecció, es prioritzen per aquest ordre: PAU nivell A, PAU nivell B i protocols.
60
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població
Gradació en funció de la població, amb preferència pels ens que tinguin menys habitants.
40
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-169, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-169-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens. Cada sol·licitud de PAU s'ha de presentar de manera separada.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; Decret 30/2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Regul.i Prog.Protec.Civil

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22197