Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Museïtzació d'espais i equipaments patrimonials

Suport puntual a les peticions dels municipis de menys de 50.000 habitants per a la museïtzació d'espais i equipaments patrimonials que requereixen actuacions i no són un museu adherit a la Xarxa de Museus Locals.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos econòmics per garantir la viabilitat de l'actuació
Valoració de l'adequació del pressupost:
- gens adequat: [0 punts].
- adequat: [5 punts].
- molt adequat: [10 punts].

Percentatge de cofinançament del projecte:
- pressupost sol·licitat inferior al 50%: [15 punts].
- pressupost sol·licitat del 50%: [10 punts].
- pressupost sol·licitat superior al 50%: [0 punts].
25
Grau de viabilitat i adequació tècnica de l'actuació
Valoració de l'adequació tècnica:
- gens adequada: [0 punts].
- poc adequada: [5 punts].
- bastant adequada: [10 punts].
- molt adequada: [15 punts].

Valoració de disponibilitat de mitjans tècnics per al seguiment i avaluació de l'actuació:
- sense mitjans tècnics: [0 punts].
- pocs mitjans tècnics: [5 punts].
- mitjans tècnics adequats: [10 punts].
25
Municipis de fins a 20.000 habitants, prioritzant els de menor població
- Propostes de municipis de menys de 2.000 habitants: [25 punts].
- Propostes de municipis entre 2.000 i 5.000 habitants: [20 punts].
- Propostes de municipis entre 5.000 i 10.000 habitants: [15 punts].
- Propostes de municipis entre 10.000 i 20.000 habitants: [10 punts].
25
Proposta d'implementació del projecte en els propers 5 anys
Proposta d'implementació del projecte en els propers 5 anys:
- sense proposta: [0 punts].
- proposta poc desenvolupada: [5 punts].
- proposta bastant desenvolupada: [10 punts].
- bon desenvolupament de la proposta: [15 punts].
15

Urgència i necessitat de l'actuació
- Urgència de l'actuació: [5 punts].
- Necessitat de l'actuació: [5 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-082, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-082-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Resten exclosos els museus locals adherits a la Xarxa de Museus Locals.
- Els projectes presentats han d'estar vinculats a espais o equipaments patrimonials.
- El cost total del projecte presentat no pot excedir de 10.000 euros.
- Poden sol·licitar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import sol·licitat.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Es pot justificar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de l'ajut atorgat.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-006-22.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 31/03/2023

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22178