Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Millora de la resiliència dels serveis urbans i les infraestructures

La resiliència urbana és la capacitat de les àrees urbanes per treballar amb una visió sistèmica i holística per tal d'afrontar, recuperar-se i millorar l'eficiència de la seva resposta davant impactes d'origen natural, humà o tecnològic. Aquest recurs té per objectiu la realització dels documents per a la millora de la resiliència dels serveis urbans i les infraestructures, com són els plans de resiliència o els estudis sectorials derivats.

El pla proposarà un sistema de seguiment de la resiliència amb l'objectiu, entre d'altres, de reduir els costos derivats dels impactes i identificar diferents mesures i actuacions relacionades amb inversions i/o models de gestió. L'elaboració del Pla inclou:
- Creació d'una comunitat de resiliència que asseguri una gestió transversal dels serveis municipals inclosos en el pla
- Anàlisi dels serveis bàsics urbans i les infraestructures com a sistema de sistemes, identificant les diferents interdependències que els uneixen
- Estudi dels impactes derivats dels riscos i vulnerabilitats del municipi i els possibles efectes cascada que afectin l'àrea urbana
- Proposta de diferents accions per afrontar els impactes i millorar l'eficiència i coordinació dels serveis i les infraestructures urbanes
- Proposta d'Estudis sectorials de millora de la resiliència.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica 50
Grau de maduresa, viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 40
Població
Menys de 1.000 habitants [10 punts]
De 1.001 a 5.000 habitants [8 punts]
De 5.001 a 20.000 habitants [5 punts]
De 20.001 a 50.000 habitants [3 punts]
50.001 habitants a 75.0000 habitants [0 punts]
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Pendent d'aprovació Pendent d'aprovació
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai Públic

Tel. 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22174