Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Xarxa Punts Liles

Els punts liles són espais destinats a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les violències masclistes així com lluitar contra les actituds i comportaments sexistes que es produeixin en espais i equipaments públics.

Aquest recurs conté dos modalitats diferents de suport:

- Opció 1: punt lila dinamitzat als espais públics d'oci pensat per festes, concerts i activitats d'entreteniment. El suport comporta la cessió d'una carpa, una dinamització de 4 hores i material comunicatiu.

- Opció 2: acompanyament a la creació d'una xarxa d'establiments i d'equipaments municipals, tant públics com privats, que estigui vinculada a la prevenció i sensibilització envers les violències masclistes als espais públics (comerços, equipaments esportius, sanitaris, culturals, etc.). El suport comporta la cessió d'una carpa i la dinamització de 4 hores dins la carpa, un mínim de 2 cops a l'any en funció dels habitants. També la cessió de material comunicatiu i un acompanyament, específic d'un mínim de 8 hores, per la dinamització de la xarxa d'equipaments locals vinculats als punt liles

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants

Requisits de concessió:
En el cas de l'opció 1
Disposar d'un protocol i circuït de violència actualitzat i en funcionament. Cal adjuntar-lo a la sol·licitud.
En el cas de l'opció 2
- Disposar de protocol i circuït de violència actualitzat i en funcionament. Cal adjuntar-lo a la sol·licitud.
- Disposar de personal tècnic municipal per responsabilitzar-se del projecte, coordinar-se amb els agents implicats, fer-ne el seguiment, el retorn i donar-li continuïtat.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-050, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-050-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens local, amb una única opció.
Altres condicions: - En el cas de triar l'opció 1, al formulari es demanarà la preferència de dates. Es recorda que aquestes dates són només una preferència i que s'atendrà la sol·licitud en funció de la disponibilitat de recursos. En cas que les carpes no estiguin disponibles en la data sol·licitada, s'oferiran fins a un màxim de dues dates alternatives. La carpa només es pot demanar per un màxim de 3 dies consecutius naturals.
- L'ens local sol·licitant es responsabilitza de la carpa cedida per la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, assumeix, en la seva condició de sol·licitant, la responsabilitat civil derivada de l'ús, ja sigui per les activitats organitzades per l'ens local, com per les que organitzin les entitats del seu àmbit territorial, sens perjudici de què s'exigeixi a aquestes que assumeixin aquesta responsabilitat mitjançant la contractació d'una pòlissa d'assegurances quan siguin les beneficiàries finals del préstec de material.
- Complir amb la normativa vigent en funció del lloc on s'instal·li el material cedit.
- En cas que la carpa s'ubiqui en un espai que no gestioni directament l'ajuntament, s'entén que igualment se'n fa responsable civil subsidiari.
- L'activitat per a la que s'utilitza el material de préstec haurà de comptar amb una persona responsable del seu manteniment i bon ús.
- L'ajuntament serà responsable del muntatge i desmuntatge de la carpa seguint les indicacions que s'adjunten amb la cessió del material.
- L'ajuntament serà responsable de tenir cura de les carpes i el material, plegar-les correctament, revisar que no restin humides i que no tinguin cap desperfecte abans de retornar-les.
- Els desperfectes del material produït per la seva mala utilització aniran a càrrec de l'ajuntament.
- La responsabilitat de l'ús del material va a càrrec de l'ajuntament que haurà de disposar de les assegurances pertinents.
- En el cas de carpes ubicades en espais d'oci i festius, la programació de les festes o activitats en els espais vinculats als punts liles han de garantir ser lliures de sexismes.
- La cessió de la carpa esta supeditada a la seva disponibilitat

Condicions d'execució i justificació

Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-006-22.pdf
Altres condicions d'execució i justificació: A la memòria de justificació, a l'apartat "Avaluació de l'actuació, impacte i resultats", especifiqueu les dades següents:
- Nombre actuacions realitzades
- Demanda d'informació i sensibilització
- Derivacions.
- On s'ha derivat?
- Tipologia de públic (edat, identitat de gènere, ...)

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista; Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives; Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures; Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22162