Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Urbanisme i habitatge

Gestió de la informació geogràfica local - Plataforma SITMUN

Les administracions locals han de desenvolupar infraestructures i serveis d'informació geogràfica en l'àmbit de la seva competència, d'acord amb la Directiva INSPIRE 2007/2/CE i la seva transposició (Llei 14/2010 LISIGE). En el marc d'aquest recurs, es faciliten les eines i la infraestructura necessàries per facilitar la gestió del territori de manera homogènia i el compliment de la normativa vigent en aquest àmbit.

Es tracta d'un servei en continu que està subjecte a les especificacions de la prestació determinades al document: http://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/EspecificacioRecursSITMUN.pdf

El recurs inclou:
- Connexió privada al SITMUN (Sistema d'Informació Territorial Municipal) mitjançant usuari/contrasenya
- Accés a diversos mòduls de gestió d'informació geogràfica de competència municipal
- Descàrrega o extracció d'informació en diversos formats i i sistemes de coordenades
- Creació d`un geoportal IDE local integrable al web de l'ajuntament
- Formació en l'ús del SITMUN
- Publicació d'informacions geogràfiques segons estableixen les legislacions sectorials
- Incorporació al sistema de diverses informacions geogràfiques generades pels departaments de la Diputació, els ens locals i altres administracions.

El servei inclou un accés privat a la extranet del SITMUN per poder accedir a certes funcionalitats privades i per poder visualitzar informacions que, per les seves característiques, no poden ser publicades en obert. Els usuaris han de demanar l'accés a través de la plataforma de gestió d'usuaris dels aplicatius de la Diputació de Barcelona.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
L'ens local ha d'estar adherit a la xarxa local SITMUN.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Cal adjuntar el document d'adhesió a la Xarxa Local SITMUN degudament signat.
Descarregueu-lo a: http://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/AdhesioProtocolXLSITMUN.pdf
El protocol està a: http://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/ProtocolXLSITMUN.pdf

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023; Directiva INSPIRE 2007/2/CE del Parlament Europeu i del consell del 14 de març de 2007 per la qual s'estableix una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea; Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d'informació geogràfica a Espanya (LISIGE), transposició de la directiva; Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el sistema cartogràfic nacional; Decret 62/2010, 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya; Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la llei hipotecaria aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març; Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovades pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol; Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 31/12/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local

Tel. 934 022 036
ot.cartosig@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22141