Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Finançament per a la redacció de planejament urbanístic

Suport econòmic a la redacció d'instruments de planejament urbanístic d'iniciativa pública a càrrec de l'ens local, per tal de promoure, facilitar o fer possible el seu desenvolupament fins a la seva completa tramitació. Els ajuts corresponen al finançament parcial dels honoraris professionals contractats per l'ens local per a la redacció del pla.

Tipus d'actuació. Podran ser objecte d'ajut, alternativament:
- AV-POUM: Avanç de POUM, per assolir la seva aprovació dins el periode d'execució escollit
- AI: Planejaments en fase inicial de desenvolupament, per tal d'assolir l'Aprovació Inicial (AI) dins el període d'execució escollit.
- AD: Planejaments en fase final de desenvolupament, per tal d'assolir l'Aprovació definitiva (AD) dins el periode d'execució escollit.

Període d'execució. Les actuacions (siguin per assolir l'aprovació de l'AV-POUM, l'AI o l'AD d'altres planejaments) podran acollir-se, alternativament, a un dels següents terminis d'execució:
- 2021 (anual)
- 2021-2022 (bianual).

La quantia dels ajuts atorgats s'ajustarà a les disponibilitats pressupostàries corresponents a les dues anualitats previstes (2021 i 2022).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 5.001 i 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- Preferentment, la importància o gravetat de la temàtica objecte de l'actuació.
- Complementàriament, la urgència o prioritat per a la seva materialització (cas que l'ens local hagi presentat més d'una sol·licitud dins el mateix recurs, s'até a l'ordre de prioritat establert pel propi ens).
30
Grau de viabilitat, adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- La claredat i coherència tècnica en la definició de l'actuació.
- El grau de viabilitat de que l'actuació es pugui portar a terme en les condicions previstes.
- La corresponsabilitat de l'ens en el desenvolupament de l'actuació.
- L'eficiència de l'actuació (proporcionalitat entre els recursos a invertir i el resultat assolible), cas de portar-se a terme.
30
Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc.
Es valoren diferenciadament, segons la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadacun segons un triple grau: alt, mitjà, nul) que, més enllà de resoldre la necessitat plantejada, li atorguen elements de qualitat des de l'òptica corporativa, com ara:
- L'abast supralocal de l'actuació.
- El seu contingut innovador.
- La seva transferibilitat, més enllà de l'ens local destinatari.
- Altres variables que comportin atributs de qualitat o valor afegit.
20
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menor població
- Es valora, en funció del nombre d'habitants de l'ens, major puntuació als municipis amb menor població (en un escalat en tres trams).
- En el cas d'ens local de caràcter supralocal, el nombre d'habitants considerat és el de la suma de la població dels municipis inclosos en l'actuació sol·licitada.
20
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: - Una per ens.
- Nombre màxim de sol·licitud estimades corresponents a instruments de planejament i gestió urbanística (en tots els recursos del Servei d'Urbanisme): Una.
Altres condicions: En el formulari de sol·licitud es definirà:
- tipus d'actuació, alternativament: Avanç de POUM, assoliment Aprovació Inicial, assoliment Aprovació Definitiva
- període d'execució, alternativament: 2021 (anual), o 2021-2022 (bianual)
- import sol·licitat i la seva distribució anual dins el període d'execució. L'import sol·licitat no podrà ser superior al 60% del pressupost de l'actuació, amb un màxim de 40.000 euros (IVA inclòs). La distribució anual proposada tindrà caràcter orientatiu, i podrà ajustar-se en funció de la disponibilitat pressupostària.
El pressupost de l'actuació fa referència a l'import dels honoraris professionals dels treballs a desenvolupar dins el període d'execució (2021 o 2021-2022) per a l'actuació (AV-POUM, assoliment AI o assoliment AD en altres planejaments), segons detall del formulari. No podrà ser inferior a 10.000 euros ni superior a 150.000 euros (IVA inclòs).
L'ens acreditarà l'estat de contractació dels treballs (licitació, adjudicació, etc.); en cas de no haver-se iniciat, s'aportarà acreditació de secretaria/intervenció amb les dades bàsiques de la contractació prevista (objecte, import sol·licitat i periodificació) i la seva viabilitat administrativa i econòmica.
Especificitats relatives a plans en redacció amb anterioritat a la sol·licitud:
- En cas d'actuacions de POUMs per assolir l'aprovació inicial (AI), caldrà que l'aprovació de l'Avanç (acreditada amb l'acord corresponent) s'hagi produït en els darrers tres anys (2018 en endavant)
- En cas d'actuacions de plans per assolir l'aprovació definitiva (AD), caldrà que l'aprovació inicial (acreditada amb l'acord corresponent) s'hagi produït en els darrers tres anys (2018 en endavant).
En cas que l'ens sol·licitant no sigui un ajuntament, haurà d'acreditar competències (pròpies o delegades) en relació a la figura de planejament objecte de sol·licitud.
Per actuacions d'abast supralocal, cal que l'ens es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de fer la sol·licitud.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.

Per a la justificació de l'ajut atorgat, l'ens local haurà d'acreditar:
. Per a actuacions d'execució anual (2021):
- despesa executada dins l'exercici 2021 corresponent als treballs objecte de l'actuació, per import igual o superior a l'ajut atorgat
- l'acord d'aprovació corresponent a l'acabament de l'actuació (AV-POUM, Aprov. Inicial o Aprov. Definitiva en altres planejaments, segons el cas), assolit dins el període d'execució
. Per a actuacions d'execució bianual (2021 i 2022):
- 2021: despesa executada dins l'exercici 2021 corresponent als treballs objecte de l'actuació, per import igual o superior a l'ajut atorgat en l'anualitat
- 2022: despesa executada dins l'exercici 2022 corresponent als treballs objecte de l'actuació, per un import igual o superior a l'ajut atorgat en l'anualitat; i l'acord d'aprovació corresponent a l'acabament de l'actuació (AV-POUM, Apr. Inicial o Aprov. Definitiva en altres planejaments, segons el cas), assolit dins el període d'execució

La no acreditació de l'acord d'aprovació (de l'AV-POUM, Inicial o Definitiva en altres planejaments, segons correspongui) comportarà la revocació de l'ajut i la reclamació a l'ens local de les quantitats abonades amb anterioritat.
Import màxim d'ajut: 40.000 €
Altres condicions d'execució i justificació: - Per a ajuts d'execució anual (2021):
Execució: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: parcial, 15/11/2021; final, 31/03/2022.
- Per ajuts d'execució bianual (2021-2022):
Execució: 01/01/2021 a 31/12/2022
Justificació 2021: parcial, 15/11/2021; final, 31/03/2022
Justificació 2022: parcial, 15/11/2022; final, 31/03/2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Pendent d'aprovació Pendent d'aprovació
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel. 934 020 648
s.urbanisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22134