Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Finançament del servei de protecció civil

El recurs vol facilitar la disponibilitat de personal tècnic competent en matèria de protecció civil, així com el compliment i gestió per part dels ens locals de les obligacions establertes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i normativa de desenvolupament, com ara la redacció, revisió o implantació de plans d'autoprotecció o DUPROCIM (document únic de protecció civil municipal).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 5.001 i 50.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels de població entre 20.000 i 50.000 habitants
Es prioritzen els municipis que d'acord amb l'article 67 c) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya han de prestar el servei de protecció civil com a servei mínim obligatori.
100
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Ajuntaments: Aquest ajut es pot destinar a la redacció, revisió i homologació de plans d'autoprotecció o DUPROCIM o a l'adquisició de recursos per fer front a la gestió d'emergències. L'import de l'ajut econòmic als municipis és de 1.500 euros. Aquest import es podrà incrementar proporcionalment fins a un màxim de 8.000 euros i es prioritzaran els municipis de població superior a 20.000 habitants.
- Consells comarcals: Només poden concórrer si disposen de Pla d'assistència i suport (PAS) en matèria de protecció civil homologat en el moment de la sol·licitud. Aquest ajut es pot destinar a la redacció, revisió i homologació de plans d'autoprotecció o DUPROCIM dels municipis de la seva demarcació. No es poden justificar despeses d'inversió. L'import màxim per als consells comarcals és de 8.000 euros i es prioritzarà els de major població.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: Despeses de policia local i serveis de seguretat
Capítol 2. A excepció de: Despeses de policia local i serveis de seguretat
Capítol 4. A excepció de: Despeses de policia local i serveis de seguretat
Import màxim d'ajut: 8.000 €
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Pendent d'aprovació Pendent d'aprovació
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats regul.i prog.Protec.Civil

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22126