Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socials

Els ajuntaments, consells comarcals i altres ens desenvolupen programes complementaris a les seves competències en serveis socials que permeten millorar el benestar i donar resposta a la crisi econòmica i social que afecta als sectors més vulnerables i comporta un important increment de les persones usuàries dels serveis socials municipals. Les seves estructures han de dimensionar-se i donar-hi resposta, alhora que transformen els serveis i canals d'atenció per garantir l'accés universal de la ciutadania.

L'objectiu d'aquest fons és prestar cooperació i assistència als ens locals per a donar resposta a aquests nous reptes i inclou el suport a l'atenció de la pobresa i la lluita contra l'exclusió social, el reforç dels equips tècnics i de suport administratiu dels serveis socials, les actuacions de millora dels serveis i les actuacions i projectes d'atenció a persones en risc i col·lectius com la infància, la gent gran, les persones amb capacitats diverses o l'atenció a la malaltia mental.

La distribució dels ajuts es concreta en trams de població en què s'estableix una ràtio per habitant, prenent com referència les dades de població oficial ponderada per l'Índex de Vulnerabilitat Social (IVSO) de la Diputació de Barcelona.

Es fixa una aportació mínima de 5.000 euros per municipi, 100.000 euros per als consells comarcals i 50.000 euros per a les agrupacions de municipis responsables de les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS), i el càlcul es fa d'acord amb una ràtio per habitant ponderada per necessitats socials, nombre de municipis menors de 20.000 habitants de la demarcació de Barcelona i extensió territorial. Es preveuen mesures de correcció percentual i per tram.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-22, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/359988748/C3-002-22.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: -Contractació de nou personal dels serveis socials o ampliació de la jornada del professional existent, incloent increment de personal.
-Els municipis menors de 2.500 habitants també podran justificar les despeses relatives a les prestacions previstes als epígrafs 1.1. i 2.3. de la Cartera de Serveis Socials aprovada al Decret 142/2010, d'11 d'octubre.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 30/04/2023

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22123