Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Relacions internacionals

Espai de treball i intercanvi dels plans d'educació per a la ciutadania global (ECG)

Grup estable de professionals referents en educació per a la ciutadania global dels ens locals que tenen en execució un pla d'actuació en aquest àmbit. L'espai té per objectiu facilitar l'intercanvi d'experiències i la reflexió sobre la pràctica com a eina d'aprentatge i millora continua.

A partir d'una identificació conjunta de les necessitats dels referents municipals, s'organitzaran sessions de treball periòdiques en les quals s'aportarà coneixement especialitzat i es treballarà sobre la base de les experiències dels diferents ens locals que hi participen.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

Requisits de concessió:
Haver sol·licitat el recurs de Pla d'ECG del Catàleg XGL2021, 2022 o 2023; o bé tenir en execució un suport plurianual atorgat en el marc del recurs plans d'Epd del Catàleg XGL 2020 o disposar d'un instrument propi de planificació de l'ECG local.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Es poden acollir a aquest recurs:
- els ens locals que sol·licitin el recurs econòmic "Pla d'educació pera la ciutadania global (ECG)" del Catàleg XGL 2021, 2022 o 2023
- els ens locals beneficiaris del recurs "Plans municipals d'Epd" amb caràcter pluriennal, en el marc del Catàleg XGL 2020.
- els ens locals que disposin d'una planificació de l'educació per a la ciutadania global (ECG) que s'impulsa des de l'ens local. En aquest cas, cal que l'ens lliuri el document de planificació de l'ECG vigent.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - Cal que l'ens faciliti l'assistència i participació d'un/a tècnic/a municipal en les reunions i espai de treball.
- El periode d'execució s'iniciarà a partir de l'aprovació de l'acte de concessió i finalitzarà el 31 de desembre de 2023.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 30/09/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22092