Fitxa del recurs

Àrea de Feminismes i Igualtat
Igualtat i sostenibilitat social

Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes

Desenvolupament d'eines, metodologies i programes que permetin als ens locals millorar la coordinació professional, el treball en xarxa i la resposta envers les violències masclistes. Inclou suport per a l'elaboració o l'actualització de:
1.- Protocols locals d'actuació en violències masclistes.
2.- Protocols interns d'actuació davant l'assetjament sexual o per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere a l'àmbit laboral.
3.- Protocols locals d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci.
4.- Revisió i actualització de protocols o circuits.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica
- Valoració dels antecedents (fins a 15 punts)
- Valoració de la justificació de l'interès de l'ens en l'actuació sol·licitada (fins a 20 punts)
35
Dotació i organització de recursos personals (dedicació i formació) per garantir la viabilitat de l'actuació
35
Existència d'antecedents: valoració de la primera demanda d'aquest recurs
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-046, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-046-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: En cas de revisió d'un protocol, cal aportar el protocol d'actuació violència masclista anterior (o esborrany en procés de revisió).
En cas de dubte sobre si es te una base organitzativa prou preparada per desenvolupar els protocols, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça o.politiquesigualtat@diba.cat abans de fer la sol·licitud.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista; Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22075