Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Eines de gestió del copagament dels serveis d'atenció domiciliària (TASSAD)

S'ofereixen als ens locals eines per al desenvolupament del model de copagament dels serveis d'atenció domiciliària (SAD) inclosa la teleassistència. Es pren com a referència el model elaborat per la Diputació de Barcelona basat en els principis d'equitat, progressivitat i corresponsabilitat.L'actuació requereix la voluntat, per part de l'ens local, d'aplicar copagament a les persones usuàries del SAD i/o de la teleassistència.

Els objectius del recurs són:
- Capacitar els ens locals en la implementació del model de copagament d'aquests serveis
- Oferir l'aplicació corporativa en xarxa TASSAD específica per facilitar-ne el càlcul i la gestió.
- Oferir el model de marc normatiu regulador del preu públic de la Diputació de Barcelona (Ordenança Fiscal)

Es tracta d'un servei en continu que està subjecte a les especificacions de la prestació determinades al document: www.diba.cat/en/web/benestar/eines-de-gestio-del-copagament-tassad

Les sessions i activitats es realitzaran de forma presencial o telemàtica segons la proposta metodològica específica i/o el que assenyalin els protocols preventius de salut en cada moment.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
Disposar d'un referent, a temps complet o parcial, assignat a la gestió dels SAD
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-021, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-021-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Aquest recurs tècnic no computa pel que fa a la limitació del nombre màxim de sol·licituds tècniques per servei.
Altres condicions: - La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 31/12/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22072