Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Disseny de l'Agenda Urbana Local

L'Agenda Urbana Local consisteix en el procés de planificació estratègica urbana i territorial dels municipis, basada en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, les agendes urbanes (Nova agenda Urbana, Agenda Urbana Espanyola i Agenda Urbana de Catalunya), i la participació ciutadana. Defineix les prioritats i objectius de futur del municipi, i possibilita materialitzar els principis i objectius de les agendes globals en polítiques i accions transformadores concretes.

El seu pla d'acció és un document operatiu i fàcil d'avaluar, que procura la interrelació dels projectes i actuacions que s'hi inclouen. La seva flexibilitat ve donada pel caràcter modular, alhora que integra en una estratègia global les futures actuacions en resposta a les diverses problemàtiques urbanes. A través d'aquest instrument de caràcter integral:
- S'estableixen estratègies de caràcter municipal o supramunicipal.
- Es defineixen objectius a assolir potenciant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, tot impulsant la gestió eficient i l'ús innovador dels recursos.
- Es concreten les actuacions , projectes i programes a desenvolupar pels municipis a mig termini.
- S'estableix un marc general per a possible accés al finançament dels projectes.

És un recurs transversal que es desenvolupa conjuntament amb l'Àrea d'Acció Climàtica, la Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, el Servei d'Agenda 2030 i Participació i l'Oficina d'Habitatge, i forma part del desplegament del Projecte Transformador del PAM 2020-2023 de la corporació: Impuls de les Agendes Urbanes Locals.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.
El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de corresponsabilitat de l'ens en el desenvolupament de l'actuació
- Suport polític o institucional al projecte. Lideratge (tècnic o polític), consens municipal (alt/mitjà/baix). [12 punts]
- Recursos humans i tècnics disponibles per a la redacció i la implementació del pla d'acció. Identificació dels imterlocutors tècnics i polítics (alt/mitjà/baix). [12 punts]
- Aliances formalitzades per a portar a terme la implementació (agents del territori) (alt/mitjà/baix). [6 punts]
30
Justificació de la sol·licitud i antecedents
- Coherència i claredat de la sol·licitud. Definició d'objectius. [20 punts]
- Actuacions i iniciatives anteriors en matèria de planificació estratègica i agendes i compromisos amb ODS. [5 punts]
25
Grau de concertació territorial
- Caràcter territorial: (municipi únic, diversos municipis, grau d'homogeneïtat demogràfica i territorial) (alt/mitjà/baix). [10 punts]
- Existència d'entitat o institució en l'àmbit territorial d'actuació, grau de concordança amb l'àmbit i rol respecte l'actuació (alt/mitjà/baix). [10 punts]
- Àmbits concrets de concertació supralocal (alt/mitjà/baix). [5 punts]
25
Grau de problemàtica social, econòmica i ambiental de l'ambit o municipi
- Disfuncions del model urbà i problemàtiques d'habitatge (alt/mitjà/baix). [7 punts]
- Qüestions mediambientals (qualitat de l'aire, riscos a conseqüència del canvi climàtic...) (alt/mitjà/baix). [7 punts]
- Problemàtiques relacionades amb la inclusió social i la manca d'oportunitats (alt/mitjà/baix). [6 punts]
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-160, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-160-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: La descripció de l'actuació sol·licitada ha de seguir el següent format:
Agenda Urbana de (nom de l'ens local).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel. 934 020 648
s.urbanisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22068