Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Coneguem els nostres parcs

Aquest programa està adreçat a alumnes de 6è curs de primària de les escoles de la província de Barcelona i consta de tres fases. La primera fase consisteix en una sessió de treball teoricopràctica que es realitza a l'escola. La segona fase consisteix en un itinerari pedagògic guiat per un educador/a ambiental en algun dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals (XPN). En la tercera fase, amb l'objectiu de fomentar la participació i l'assoliment dels continguts, es proposa la realització d'un concurs entre totes les escoles que han participat en el programa.

El programa és gratuït per a les escoles. La Diputació de Barcelona es fa càrrec de la contractació de l'empresa encarregada de la gestió del programa i de l'equip educatiu responsable de portar-lo a terme.

El transport escolar per visitar el parc en la segona fase es gestiona des dels ajuntaments o organismes autònoms en matèria d'educació dels municipis de les escoles que participen en el programa. El cost del transport s'assumeix conjuntament entre els ajuntaments i la Diputació de Barcelona, que vehicula un ajut a través d'un recurs econòmic corresponent a la tipologia fons de prestació en el marc del futur Catàleg de de serveis per a l'any 2021 o instrument equivalent. En aquest sentit, la participació de les escoles en el programa està lligada a l'acceptació per part dels respectius ens municipals de les presents condicions d'accés a aquest fons de prestació.

Per aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Els destinataris d'aquest fons seran els que hagin tramés la carta d'acceptació de les condicions d'accés al programa, disponible a https://parcs.diba.cat/web/coneguemelsparcs/fons-de-prestacio
La carta d'acceptació, que inclou la taula amb les dades de les escoles que volen participar en el programa, s'haurà d'enviar a la Gerència de Serveis d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona a través de la sol·licitud general disponible en la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud- general.asp

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-22, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/359988748/C3-002-22.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: L'import total per ens beneficiari vindrà determinat pel nombre d'autocars previstos en la carta d'acceptació de les condicions d'accés al programa d'acord amb els imports següents: Minibús fins a 16 pax: 300 euros/ Autobús de 16 a 34 pax: 350 euros/ Autobús de 35 a 60 pax: 400 euros.

En el supòsit de que s'esgoti la consignació pressupostària total destinada a aquest fons, es reduirà l'import atorgat de manera proporcional a la baixa per tal d'ajustar-lo al nombre de sol·licituds rebudes.

Procedència dels fons de l'ens local: Propis
Despeses elegibles: Capítol 2.

Les despeses elegibles seran les directament relacionades amb el lloguer dels autocars necessaris per a realitzar l'itinerari guiat de la segona fase del programa Coneguem els nostres parcs.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf
Període d'execució i justificació: Anticipada, 01/10/2021 a 30/09/2022
Justificació: fins 15/11/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Espais Naturals

Tel. 934 022 425
gs.espaisn@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22050